• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Prezentare generala

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Date generale

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) este autoritatea administrativă cu activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.

A fost creată la 16 ianuarie 2013, în baza reorganizării prin fuziune și în scopul optimizării structurale a mai multor instituții cu funcţii de control şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor. E vorba de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer etc.

ANSA activează în baza Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, a Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, a Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, precum și a Hotărîrii Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Scopurile, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile generale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi organizarea activităţii acesteia – derivă din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei, aprobat de Guvenul R.M. la fondarea ANSA.

Agenţia dispune de o serie de drepturi care sunt puse în practică prin angajații săi. Astfel, în activitatea sa ANSA are următoarele drepturi expuse rezumativ:

Să dispună accesul inspectorilor aflaţi în exerciţiu, conform legislaţiei în vigoare, în incintele şi pe teritoriul staţiilor de cale ferată, aeroporturilor, staţiilor auto, oficiilor poştale, elevatoarelor, depozitelor, în vagoanele de marfă şi de pasageri, autobuze, pe aeronavele civile şi pe teritoriul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu orice tip de proprietate, care produc, achiziţionează, prelucrează şi comercializează producţie şi materiale supuse supravegherii şi controlului în domeniile vizate;

Să interzică: a) importul, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, produselor farmaceutice de uz veterinar care nu corespund standardelor naţionale, reglementărilor tehnice şi altor acte tehnico-normative; b) prelucrarea şi comercializarea produselor agroalimentare şi folosirea apei în cazul depistării de reziduuri de produse de uz fitosanitar, fertilizanţi, reziduuri de hormoni şi produse farmaceutice de uz veterinar ce depăşesc limitele maxim admisibile; c) utilizarea produselor genetic modificate etc.

Să solicite eliberarea din funcţie a persoanelor antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi care nu au fost supuse examenului medical şi nu au fost instruite în privinţa securităţii muncii în cadrul acestor activităţi etc.

ANSA este condusă de director numit în funcţie şi eliberat de Guvern, la propunerea ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

La momentul formării Agenţiei, prin hotărîre de guvern, în funcţia de Director al ANSA a fost numit Gheorghe Gaberi.
Prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr. 60, din 29.01.2014, în funcţia de Director General ANSA a fost numit Ion SULA, pînă la acel moment deţinînd funcţia de viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Directorul are trei directori adjuncţi, consacrați activităților după cum urmeză: 1) pentru probleme sanitar-veterinare; 2) pentru probleme fitosanitare şi controlul calităţii; 3) pentru problemele siguranţei alimentelor. Fiecare dintre aceștia posedă studii superioare în domeniile respective și sunt numiţi în funcție şi eliberaţi din funcţie prin ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, la propunerea directorului Agenţiei.

În structura statelor de personal ale Agenţiei se regăsesc peste 1400 persoane, absoluta majoritate dintre care sunt specialiști cu statut de funcționar public. Astfel, ANSA este constituită din aparatul central, în structura căruia se includ direcţii, secţii, servicii şi posturi de control sanitar-veterinar şi fitosanitar. În calitate de servicii publice desconcentrate, în fiecare raion activează subdiviziuni teritoriale (direcţiile raionale/municipale) pentru siguranţa alimentelor, cu statut de persoană juridică.

Conducerea subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei (direcţiilor raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor) este asigurată de către şefii de direcții respective, care sunt numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie prin ordinul directorului Agenţiei, în condiţiile legii. Şefii subdiviziunilor teritoriale asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite în regulamentele subdiviziunilor teritoriale, aprobate prin ordinul directorului Agenţiei.

Efectivul-limită al direcţiilor rationale/municipale pentru siguranţa alimentelor  este aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.735  din 16.06.2003 cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale.