• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Unități de Comerț, Alimentație Publică și Protecția Consumatorilor

Informații Generale

 

 

Descrierea succintă a scopului și obiectivelor:

 • Direcţia asigură organizarea şi coordonarea acţiunilor în domenii orientate spre garantarea siguranţei alimentelor prin intermediul supravegherii unităților de alimentație publică, comerţului, depozitării, distribuţiei şi consumului produselor alimentare.
 • Implementarea politicii în domeniul siguranţei produselor alimentare prin perspectiva supravegherii comerţului, depozitării, distribuţiei şi consumului;
 • Realizarea acţiunilor pentru atingerea obiectivelor strategice ale ANSA în domeniul siguranţei alimentelor în procesul comercializării, depozitării, distribuţiei şi consumului produselor alimentare.

Atribuțiile Direcției Unități de Comerț, Alimentație Publică și Protecția consumatorilor

 

 1. Participă la elaborarea cadrului normativ şi legislativ în domeniul siguranţei alimentelor şi protecţiei consumatorilor.
 2. Implementarea pe teritoriul Republicii Moldova instrucţiunile de lucru în vederea aplicării unitare a prevederilor legislaţiei europene în domeniul siguranţei produselor alimentare, protecției consumatorilor în domeniu alimentar prin supravegherea unităţilor de comerţ şi alimentaţiei publice.
 3. Implementarea procedurilor generale/specifice pe compartimentul siguranța produselor alimentare și în domeniul comerțului, alimentației publice și protecției consumatorilor.
 4. Acordă consultanţă privind aplicarea legislaţiei naţionale şi celei comunitare în domeniul siguranţei alimentelor și protecției consumatorilor în domeniul alimentar.
 5. Efectuează controlul oficial operatorilor din domeniul alimentar pe întregul lanț alimentar în conformitate cu prevederile Legii nr.50/2013 și Legii nr.131/2012.
 6. Monitorizează implementarea/realizarea Planului multianual de controale oficiale.
 7. Prezintă propuneri la elaborarea Programului Naţional de controale oficiale în domeniul alimentar.
 8. Elaborarea normelor şi instrucţiunilor de aplicare a planurilor de acţiune, în termenele stabilite, a rapoartelor privind situaţia actuală şi progresele înregistrate.
 9. Prelevează probe conform Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor și protecției consumatorilor pe întreg lanț alimentar.
 10. Efectuează supravegherea calității produselor primare (materie primă) și produselor alimentare introduse pe piață și controlul asupra informării consumatorului cu privire la produsele alimentare în conformitate cu cele declarate sau impuse de legislația alimentară.
 11. Supravegherea respectării cerinţelor de etichetare a produselor alimentare, pe lanţul alimentar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, a alimentelor, inclusiv a formulelor de început și formulelor de continuare, a preparatelor pe bază de cereale și alimentelor pentru copii, a alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale şi a înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății.
 12.  Supravegherea şi controlul producerii alimentelor, igiena la întreprinderile din sectorul alimentar, inclusiv la unităţile alimentare din instituţiile medicale, instituţiile balneosanatoriale, din instituţiile de educaţie antepreşcolară, instituţiile de învățământ preşcolar, primar, secundar, special, extraşcolar, din alternativele educaţionale şi din taberele pentru copii.
 13. Efectuează managementul şi comunicarea riscului şi recomandă autorităţilor competente dispunerea măsurilor ce se impun, atunci când o problemă majoră poate periclita sănătatea oamenilor şi interesele consumatorilor.
 14. Supraveghează procesul de autorizare a operatorilor din domeniul alimentar în condiţiile Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
 15. Supraveghează procesul de înregistare a operatorilor din domeniul alimentar în condiţiile Legii nr. 306 din 30.11.2018 ”privind siguranța alimentelor”
 16. Supravegherea respectării legislației cu privire la plasarea pe piață a materialelor care vin în contact cu produsele alimentare.
 17. Supravegherea respectării legislației cu privire la plasarea pe piață a produselor alimentare pentru sugari şi copii mici, cu excepţia celor care se comercializează în farmacii;
 18.  Supravegherea calității apei potabile utilizate de întreprinderile din lanţul alimentar, supravegherea pe piaţă a apei potabile şi apelor minerale, inclusiv a apelor îmbuteliate;
 19.  Protejează interesele consumatorilor în domeniul produselor şi serviciilor alimentare la toate etapele lanţului alimentar;
 20.  Elaborează măsuri de reţinere sau scoaterea din comercializare a produselor alimentare neconforme; emite notificării asupra acţiunilor de remediere, interdicţie, retragere sau distrugere.
 21.  Controlul asupra distrugerii produselor alimentare improprii consumului uman.
 22.  Previne comercializarea produselor alimentare necorespunzătoare şi informează agenţii economici cu privire la modul de aducere a acestor produse în conformitate cu standardele respective.
 23. Furnizarea informaţiilor către societatea civilă privind natura riscului pentru sănătate, identificarea produselor alimentare neconforme, şi măsurile luate pentru a preveni, a reduce sau a elimina acest risc.
 24. Efectuează instruiri în domeniul de aplicare a regulilor de comercializare, metode de analize, proceduri, ghiduri, broşuri şi promovarea bunelor practici.
 25. Efectuează controlul asupra implementării sistemului (HACCP) în unităţile ce depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare, în unităţile de alimentaţie publică şi de comerţ alimentar.
 26. Informarea operatorilor din domeniul alimentar privind cerinţele de siguranţă alimentară şi bunele practici, inclusiv analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), şi bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale  inclusiv a celor cu privire la proiectarea unităţilor din domeniul alimentar.
 27. Supravegherea corespunderii produselor alimentare introduse pe piață cu cerințele prescrise și/sau declarate.
 28. Verificarea înregistrărilor din fișele medicale individuale ale angajaților întreprinderilor din domeniul alimentar și verificarea instruirii acestora în domeniul igienei.
 29. Examinarea petițiilor/sesizărilor, notificărilor pe domeniul alimentar parvenite de la consumatori sau alte instituții, și aplică măsurile ce se impun conform legislației în vigoare.
 30. Examinarea cazurilor de toxiinfecție alimentară cu demararea anchetelor de serviciu și prezentarea notificărilor și rapoartelor pe caz de toxiinfecție alimentară.
 31. Instruirea în domeniul de aplicare a regulilor de comercializare, metode de analize, proceduri, ghiduri, broşuri şi promovarea bunelor practici.
 32. Elaborarea şi comunicarea, conducerii ANSA realizarea Planurilor de acţiuni în domeniul de activitate.

 

 

 

 

Legislație
 1. Codul nr.218 din 24.10.2008 Codul Contravențional al RM
 2. Codul nr.116 din 19.07.2018 Codul Administrativ al RM 
 3. Legea nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor 
 4. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 5. Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor 
 6. Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior 
 7. Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară
 8. Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător 
 9. Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu primire la produse alimentare 
 10. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor 
 11. Legea nr. 296 din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare 
 12. Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice
 13. Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile 
 14. Hotărârea de Guvern nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică
 15. Hotărârea de Guvern nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul
 16. Hotărârea de Guvern nr. 65 din 26.01.2001 cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare și nealimentare 
 17. Hotărârea de Guvern nr. 966 din 18.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare
 18. Hotărârea de Guvern nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
 19. Hotărârea de Guvern nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produse alimentare 
 20. Hotărârea de Guvern nr. 955 din 21.08.2004 despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a pieței 
 21. Hotărârea de Guvern nr. 308 din 29.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare 
 22. Hotărârea de Guvern nr. 1300 din 31.12.1998 despre aprobarea Regulamentuilui cu privire la sistarea fabricării și (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (procselor, serviciilor) nestandardizate, retragerea din circulație a produselor falsificate și nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viața și sănătatea consumatorilor și pentru mediul ambiant
 23. Hotărârea de Guvern nr. 1141 din 04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamații 
 24. Hotărârea de Guvern nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general
 25. Hotărârea de Guvern nr. 1211 din 04.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie
 26. Ordinul MADRM nr.90 din 12.05.2020 cu privire la modificarea Ordinului MADRM nr.79/2019 "cu privire la aprobarea Listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor" 
 27. Ordinul MS nr.638 din 12.08.2016 cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de invățământ din RM
Documente Utile

 

 1. FIȘA DE RECLAMAȚIE privind calitatea produsului/serviciului
 2. PLAN DE REMEDIERE – model
 3. PS/SA-MSD-07/01 SUPRAVEGHEREA SI MONITORIZARE A CAZURILOR DE TOXIINFECȚII ALIMENTARE
 4. PG-19/1 PREGATIREA DE EFECTUAREA CONTROLULUI OFICIAL PE DOMENIILE DE COMPETENȚA ANSA
 5. PG-18/01 UTILIZAREA REGISTRULUI DE STAT AL CONTROALELOR DE CATRE INSPECTORII AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA  ALIMENTELOR
 6. PG -16/2 MODUL DE ÎNREGISTRARE Șl EXAMINARE A PETIȚIILOR
 7. GHID PENTRU OPERATORII DIN DOMENIUL COMERȚULUI, ALIMENTAȚIEI PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE
 8. GHID DE UTILIZARE PENTRU ANGAJAȚII BLOCULUI ALIMENTAR DIN CADRUL TABERELOR DE ODIHNĂ
 9. Ordin № 102 din 22 martie 2022 cu privire la executarea Programului  de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare din cadrul unităților de comerț. alimentație publică, instituții de învățământ general, tabere de odihnă și întremare  a sănătății copiilor, inclusiv pe domeniul protecției consumatorilor pentru anul 2022.
 10. Ordin № 173 din 25 maI 2022 PRIVIND pregătirea blocurilor alimentare din cadrul taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022.

 

Rapoarte

Rapoarte săptămânale: 2021,   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


 

Contacte

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Sergiu Sîrghi – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 264 698
e-mail:  sergiu.sirghi@ansa.gov.md

Serviciu supravegherea comerţului şi distribuţiei cu produse de origine non-animală:

Svetlana Şveţ – şef serviciu
Tel: 0 22 294 713
e-mail: svetlana.svet@ansa.gov.md

Silvia Negara – inspector superior
Tel: 0 22 294 713
e-mail: silvia.negara@ansa.gov.md

Ala Tampiza – specialist principal
Tel: 0 22 264 643
e-mail: ala.tampiza@ansa.gov.md

Serviciul supravegherea comerţului şi distribuţiei cu produse de origine animală

Svetlana Tărîță – şef serviciu
Tel: 0 22 264 643
e-mail: svetlana.tarita@ansa.gov.md

 – specialist superior
Tel: 0 22 294 713
e-mail: av@ansa.gov.md