• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Siguranța Ocupațională

Informaţii generale
         Începând cu 15.06.2019 Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor îi revine și atribuțiile de cercetare a accidentelor de muncă grave și mortale care se vor produce în domeniul de competență.
 1. Controlul de stat al respectării de către angajatori a Legii nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 securităţii şi sănătăţii în muncă şi a altor acte normative privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniile sanitar-veterinar, fitosanitar, siguranța alimentelor, producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice.
 2. Controlează respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile din domeniile lor de competenţă.
 3. Realizează activităţi de pregătire, instruire şi informare a angajatorilor şi salariaţilor angajaţi în unităţile din domeniile lor de competenţă privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 4. Asigură aplicarea dispoziţiilor actelor normative referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia salariaţilor în domeniile de activitate atribuite în competenţa lor.
 5. În coordonare cu Inspectoratul de Stat al Muncii, asigură instruirea inspectorilor de muncă care activează în structura lor.
 6. Difuzează public informaţii despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul siguranţei ocupaţionale.
 7. Cercetează, în modul stabilit de Guvern, accidentele de muncă (începând cu 15.06.2019).
 8. Participă la elaborarea raportului anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării cadrului normativ privind raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, în partea ce vizează activitatea de inspecţie a siguranţei ocupaţionale în domeniul său de competenţă.
 9. Consultă, împreună cu Inspectoratul de Stat al Muncii, listele de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control al siguranţei ocupaţionale în domeniile lor de competenţă.
 10. Constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional.
 11. Participă, la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, la elaborarea proiectelor de acte normative, de metodologii, instrucţiuni, ghiduri și recomandări metodice privind aplicarea cadrului normativ privind siguranţa ocupaţională.
 12. Examinează în modul și termenii stabiliți, petiții și sesizări ce au abordarea problemelor încălcării normelor de securitate și sănătate în muncă conformitate cu prevederile Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare și acordarea ajutorului metodologic și consultativ, în domeniul securității și sănătății în muncă, angajatorilor și lucrătorilor.
 13. Asigurarea planificării, efectuării și înregistrării activităților de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
 14. Reprezentarea Agenției în raporturile cu instituțiile de stat, persoanele juridice şi fizice din țară şi străinătate în limitele competențelor atribuite.

LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚI ÎN MUNCĂ

 1. Constituţia RM, art.43
 2. Legea nr. 186–XVI din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă
 3. Legea nr.140-XV din 10.05.2001 cu privire la Inspectoratul de Stat al Muncii
 4. Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare
 5. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 6. Codul muncii, Legea nr.154-XV din 28.03.2003
 7. COD nr. 218 din  24.10.2008 Contravențional al RM (în domeniul securității muncii)

HOTĂRÂRI DE GUVERN

Hotărârea Guvernului Nr. 1361 din  22.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă

Hotărârea Guvernului Nr. 95 din  05.02.2009 REGULAMENT privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor

Hotărârea Guvernului Nr. 353 din  05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime
de securitate şi sănătate la locul de muncă

 Hotărârea Guvernului Nr. 603 din  11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă

Hotărârea Guvernului Nr. 80 din  09.02.2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

Hotărârea Guvernului Nr. 244 din  08.04.2013 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

Hotărârea Guvernului Nr. 324 din  30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă

Hotărârea Guvernului Nr. 918 din  18.11.2013 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă

Hotărârea Guvernului Nr. 362 din  27.05.2014cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz

Hotărârea Guvernului Nr. 541 din  07.07.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor

Hotărârea Guvernului Nr. 584 din  12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare

Hotărârea Guvernului Nr. 589 din  12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice

Hotărârea Guvernului Nr. 819 din  01.07.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor

Hotărârea Guvernului Nr. 1025 din  07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc

Hotărârea Guvernului Nr. 1324 din  08.12.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil

Hotărârea Guvernului Nr. 506 din  05.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor

Hotărârea Guvernului Nr. 552 din  12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

Hotărârea Guvernului Nr. 775 din  02.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Hotărârea Guvernului Nr. 608 din  03.07.2018 Regulamentului privind asigurarea securității radiologice în activități cu surse de radiație ionizantă în exteriorul incintei special amenajate

 

Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii din domeniul muncii ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova:

 

- nr.105 – privind abolirea muncii forţate, Geneva, 17.01.1957; New York, 25.06.1957, ratificată prin Legea nr. 707-XII din 10.09.1991

- nr.88  – privind organizarea activităţii de folosire a forţei de muncă, San Francisco, 09.07.1948, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

- nr.95  – privind protecţia salariului, Geneva, 01.07.1949, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

- nr.127 – cu privire la greutatea maxima a incărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrator, Geneva, 28.06.1967, ratificată prin Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997

- nr.129 – privind inspecţia muncii in agricultură, Geneva, 25.06.1969, ratificată prin Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997

-  nr.155 – privind securitatea si igiena muncii si mediul de munca, Geneva, 22.06.1981, ratificată prin Legea nr. 755-XIV din 24.12.1999

- nr.182 – privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si acţiunea imediata in vederea eliminării lor, Geneva, 17.06.1999, ratificată prin Legea nr. 849-XV din 14.02.2002

- nr.184 – privind securitatea si igiena muncii in agricultura, Geneva, 21.06.2001, ratificată prin Legea nr. 1058-XV din 16.05.2002

- nr.119 – privind dotarea maşinilor cu dispozitive de protecţie, Geneva, 25.06.1963, ratificată prin Legea nr. 1404-XV din 24.10.2002

- nr.187 – privind cadrul de promovare a securității și sănătății în muncă, ratificată prin Legea nr. 72-XVIII din 26.11.2009

În atenția angajatorilor persoane juridice și angajatorilor persoane fizice
    Listele de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă, aprobate prin Ordinul MSMPS nr.1534 din 27.12.2018 (M.O.nr.6-12 din 11.01.2019, art.63).
 1. Lista SSM-1_generala -NR (1)
 2. Lista SSM-1_generala-NR (4)-RU (1)
 3. Lista SSM-2_NR (2)
 4. Lista SSM-2_NR (5)-RU (1)
 5. Lista SSM-3_santiere temporare sau mobile_NR_finală  3)
 6. Lista SSM-3_santiere temporare sau mobile_NR_finală (10)-RU
 7. Lista SSM-4_azbest_agenti chimice_cancerigeni si mutagene_NR (4)
 8. Lista SSM-4_azbest_agenti chimice_cancerigeni si mutagene_NR-RU
 9. Lista SSM-5_echipamente_NR (1)
 10. Lista SSM-5_echipamente_NR-RU
 11. Lista SSM-6_cîmpuri electromagnetice_NR (1)
 12. Lista SSM-6_cîmpuri electromagnetice_NR-RU

Pentru primirea informaţiilor mai detailate, agenţii economici şi persoanele fizice se pot adresa:

Veaceslav Cojocaru – şef Direcţie
MD-2009, str. M.Kogălniceanu, 63, mun. Chișinău, Republica Moldova,                                                        
Tel: +373 (22) 26-46-52, 26-46-47
e-mail: veaceslav.cojocaru@ansa.gov.md

Vasile Cojocari – inspector principal, zona de activitate DTSA Edineț (Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni), MD-4600, or. Edineț, str. Maiacovschii, 94
Tel: 0 246 2-82-48
e-mail: vasile.cojocaru@ansa.gov.md

Vovc Alexandru – inspector principal, zona de activitate DTSA Soroca (Soroca, Drochia, Florești, Rîșcani), MD-3000, or. Soroca, str. V. Stroiescu, 128
Tel: 0 230 2-64-16
e-mail: alexandru.vovc@ansa.gov.md

Jomiru Ion – inspector principal, zona de activitate DTSA Nisporeni (Nisporeni, Călărași, Ungheni), MD-6401, or. Nisporeni, str. Barbu Lăutaru, 34
Tel: 0 264 2-31-70
e-mail: ion.jomiru@ansa.gov.md

Șveț Victor – inspector principal, zona de activitate DTSA Șoldănești (Șoldănești, Rezina, Orhei, Telenești), MD-7200, or. Șoldănești, str. Feroviarilor, 73
Tel: 0 272 2-77-71 
e-mail: victor.svet@ansa.gov.md

Munteanu Dumitru – inspector principal, zona de activitate DTSA Cantemir (Cantemir, Leova, Hîncești, Cahul), MD-7300, or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2
Tel: 0 273 2-33-13
e-mail: alexandru.vovc@ansa.gov.md

Buboc Victor – inspector principal, zona de activitate DTSA Căușeni (Căușeni, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Dubăsari), MD-4300, or. Căușeni, str. Mateevici, 31
Tel: 0 243 2-30-87
e-mail: victor.buboc@ansa.gov.md

Cociug Alexandru – inspector principal, zona de activitate DTSA Ștefan-Vodă (Ștefan-Vodă, Anenii-Noi, Cimișlia, Basarabeasca), MD-4201, or. Ștefan-Vodă, str. Zona Industrială, 3
Tel: 0 242 2-21-32  
e-mail: alexandru.vovc@ansa.gov.md

Nichita Ilie – inspector principal, zona de activitate DTSA Comrat (Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Vulcănești), MD-3800, or. Comrat, str. Ferapontievscaia, 89
Tel: 0 298 2-35-31
e-mail: alexandru.vovc@ansa.gov.md