• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor

nicolae.malancea@ansa.gov.md

Informaţii generale

Direcția are misiunea de a asigura sănătatea, protecția și bunăstarea animalelor de producere, cât și de companie, întru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase de la animale la om.

Sarcinile principale ale Direcției sunt:
 • implementarea politicii statului şi coordonarea activităţii în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, prevenirea introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor pe teritoriul ţării, supravegherii identificării şi trasabilităţii animalelor și zootehnie;
 • elaborarea şi asigurarea implementării reglementărilor şi instrucţiunilor cu caracter obligatoriu pe domeniile de competență ale Direcției;
 • participarea la elaborarea de proiecte de acte normative care transpun legislaţia Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Acquis-ului veterinar împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei;
 • asigurarea realizării programelor naţionale şi internaţionale de protecţie a teritoriilor faţă de infiltrarea şi răspîndirea bolilor infecţioase deosebit de periculoase, care necesită instituirea măsurilor de carantină, faţă de influenţele tehnologice şi alte impacturi negative asupra animalelor;
 • controlul sanitar-veterinar, zootehnic, supravegherea şi controlul asupra identificării şi trasabilității animalelor, bunăstarii animalelor;
 • controlul asupra bolilor contagioase ale animalelor, zoonozelor şi agenţilor zoonotici;
 • realizează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, sistemul de analiză, gestionare şi comunicare a riscului în domeniul introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor pe teritoriul ţării;
 • analiza riscului privind introducerea bolilor epizootice şi zoonozelor la importul/tranzitul animalelor vii și materialului germinativ;
 • elaborarea și aplicarea procedurilor în domeniul de competență ale Direcției.

Direcția este compusă structural din două secții:

 1. Secția controlul bolilor la animale și managementul măsurilor sanitar-veterinare.
 2. Secția protecția, bunăstarea și înregistrarea animalelor.
Atribuţiile principale ale Direcţiei:
 1. elaborarea și implementarea Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi de protecție a mediului; 
 2. asigurarea elaborării planului anual de controale oficiale de stat, în conformitate cu planul multianual de controale, monitorizează executarea acestuia și a măsurilor întreprinse ca urmare a neconformităților depistate în urma inspecţiilor efectuate asupra operatorilor economici care operează pe compartimentul de competență al Direcției;
 3. elaborarea strategiei de control oficial în baza analizei riscului în domeniile sale de competență;
 4. asigurarea implementării politicilor şi strategiilor în domeniile sale de competență;
 5. acordarea asistenței informaţională şi metodologică  în aplicarea cadrului normativ în domeniile sale de competență;
 6. elaborarea analizei de risc în funcţie de situaţia epidemiologică;
 7. formarea şi valorificarea rezervei republicane de mijloace de uz veterinar pentru desfăşurarea unor măsuri antiepizootice şi a altor activităţi speciale;
 8. supravegherea situaţiei epizootice în funcţie de evoluţia unor boli la animale prin monitorizarea datelor transmise din teritoriu;
 9. monitorizarea situaţiei internaţionale privind evoluţia bolilor consultând zilnic site-ul Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, pentru preluarea informaţiilor privind  situaţia epizootică internaţională;
 10. notificarea internă şi internațională la Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor și alți parteneri, despre situaţia bolilor oficial notificabile ale animalelor în conformitate cu reglementările legislaţiei veterinare naţionale şi internaţionale;
 11. elaborarea programelor de măsuri în vederea aplicării conceptului de zonare şi regionalizare a teritoriului Republicii Moldova în combaterea şi eradicarea unor boli;
 12. monitorizarea modului în care se realizează supravegherea veterinară pentru bolile oficial notificabile ale animalelor,  conform prevederilor actelor normative;
 13. acordarea suportului necesar autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi proprietarilor exploataţiilor de animale pentru combaterea focarelor de boli oficial notificabile, astfel încât să se atingă în cel mai scurt timp și să se potențeze capacitatea optimală de intervenție a structurilor implicate , prevenind astfel epizootiile;
 14. planificarea efectivă a activităţilor de combatere a focarelor de boli oficial notificabile ale animalelor, conform normelor şi măsurilor stipulate în manualul operaţional;
 15. participarea la organizarea centrelor de combatere a bolilor la nivel local pentru managementul focarelor de boli oficial notificabile, în vederea activării lor în caz de necesitate;
 16. organizarea şi desfăşurarea scenariilor şi exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiilor unor boli oficial notificabile (simulări la nivel național și internațional, în deosebi cu statele vecine);
 17. avizarea documentaţiei cu privire la despăgubirile acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 18. participarea la organizarea, în condiţiile legii, a procesului de achiziţii publice ale medicamentelor de uz veterinar, utilajului, consumabilelor şi altor materiale pentru satisfacerea necesităţilor instituţiilor sanitar-veterinare din subordine şi adoptarea măsurilor în vederea optimizării acestui proces;
 19. inspectarea și controlul în condiţiile legii, supravegherea activităţii în domeniul sănătății, protecției și bunăstării animalelor, identificării și înregistrării animalelor pe întreg teritoriul ţării;
 20. participarea la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorităţii publice, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la activitățile sanitar-veterinare;
 21. participarea la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a subdiviziunii supraveghere sanitar-veterinară a subdiviziunilor teritoriale;
 22. asigurarea actualizării situației epizootice;
 23. publicarea situației epizootice;
 24. elaborarea şi realizarea programului anual de instruiri al Direcției în domeniul specific de activitate;
 25. participarea, potrivit competenţelor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANTE, în domeniul specific de activitate;
 26. participarea la cursuri de perfecţionare, specializare, schimburi de experienţă, la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniul specific de activitate;
 27. elaborarea şi implementarea procedurilor generale/procedurilor specifice/ instrucţiunilor de lucru/manualelor, precum şi a tuturor documentelor în domeniul specific de activitate, în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenţiei;
 28. vizarea obiectivelor individuale de activitate şi indicatorilor de performanţă a funcţionarilor publici;
 29. promovarea şi cultivarea climatului psihologic pozitiv de muncă în subdiviziune şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase;
 30. participarea la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor interpersonale;
 31. elaborarea/revizuirea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul Direcției, din subdiviziunile teritoriale la compartiment;
 32. promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici.
Legislație

Hotărâri de Guvern

Ordine

Liste de verificare 

Documente utile

Bunăstarea animalelor

Combaterea şi iradicarea bolilor

Planuri-manuale

Pesta porcină africană

Newcastle

Febra aftoasă

Pesta porcină clasică

Bluetongue

Encepalofatia Spongiformă Bovină

Dermatoza Nodulară Contagioasă

Pesta rumegătoarelor mici

 

Boala  veziculoasă a porcului

Manuale de diagnostic

Gripa aviară

Boala de Newcastle

PPA

PPC

Contacte

Pentru primirea informațiilor suplimentare contactați:

Sîrbu Cristina – șef direcţie
Tel: 0-22-264-670
e-mail: cristina.sirbu@ansa.gov.md

Carauş Vitalie – șef adjunct direcţie
Tel: 0-22-264-670
e-mail: vitalie.caraus@ansa.gov.md

Secția controlul bolilor la animale și managementul măsurilor sanitar-veterinare

Țîmpău Mihail – inspector principal
Tel: 0-22-264-672
e-mail: mihai.timpau@ansa.gov.md

Chiroșca Alina – inspector superior
Tel: 0-22-264-672
e-mail: alina.chirosca@ansa.gov.md

Secție protecția, bunăstarea și înregistrarea animalelor

Oancea Vasile – șef secție
Tel: 0-22-264-671
e-mail: vasile.oancea@ansa.gov.md

Botnariuc Leonid – inspector principal
Tel: 0-22-264-671
e-mail: leonid.botnariuc@ansa.gov.md

Popa Oxana – inspector principal
Tel: 0-22-210-269
e-mail: oxana.popa@ansa.gov.md

Malancea Nicolae – inspector principal
Tel: 0-22-264-671
e-mail: nicolae.malancea@ansa.gov.md