• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția protecția plantelor

Informaţii generale

Direcţia protectia plantelor, în colaborare cu alte direcţii ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, și subdiviziunile teritoriale, îşi desfăşoară activitatea vizavi de monitorizarea exercitării controlului şi supravegherii de stat, în condiţiile Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial 2010, nr. 241-246, art.748),  Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial 2012, nr. 181-184, art.595) şi alte acte normative, standarde internaţionale şi naționale din domeniul protectia plantelor.

Direcția asigură exercitarea următoarelor atribuții:

 1. în domeniul carantina fitosanitară și certificarea producției vegetale:
 • realizează strategia fitosanitară privind asigurarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a organismelor nocive, în concordanţă cu legislaţia națională și comunitară, standardele internaționale, urmărind implementarea acesteia;
 • elaborează şi prezintă spre promovare propunerile privind modificarea şi executarea cadrului legal din domeniul de competenţă;
 • coordonează efectuarea controlului, monitorizării generale şi monitorizărilor specifice organismelor periculoase şi de carantină fitosanitară, în conformitate cu planurile anuale de monitorizare de către subdiviziunile teritoriale;
 • participă la efectuarea măsurilor privind evaluarea, documentarea și comunicarea riscului fitosanitar asociat cu domeniul de carantina fitosanitară și certificarea producției vegetale;
 • monitorizează procesul de executarea procedurilor fitosanitare, inclusiv şi perfectarea şi eliberarea actelor permisive şi constatatoare (certificatelor fitosanitare, certificatelor fitosanitare pentru reexport, actelor privind controlul fitosanitare, proceselor-verbale de prelevare a mostrelor, etc.);
 • asigură prelevarea probelor pentru investigațiile de laborator;
 • organizează procesul de înregistrare a operatorilor şi supraveghere a plantelor, produselor vegetale şi bunurilor conexe supuse regimului fitosanitar aflate în gestiunea producătorilor, importatorilor, centrelor de expediere şi depozitelor colective, participarea la gestionarea filierelor de risc pe sectoare de producţie;
 • asigură coordonarea sistemelor informatice din domeniul fitosanitar;
 • organizează întruniri, vizite reciproce cu autorităţile fitosanitare şi organizaţiile profesionale naționale și internaționale, cu acordul conducerii ANSA;
 • organizează conferinţe, instruiri, mese rotunde, şedinţe de lucru privind executarea constantă de către operatorii agricoli a prevederilor legale în domeniul protecţie şi sănătatea plantelor, precum şi executarea altor cerinţe din domeniul fitosanitar ale ţărilor de import;
 • inițiază, elaborează şi execută proiectele de asistenţă tehnică cu finanţare externă în domeniul fitosanitar, cu acordul și la indicația conducerii;
 • răspunde la reclamațiile, sesizările și solicitările persoanelor fizice și/sau juridice;
 • primeşte, sistematizează şi generalizează informaţiile lunare şi anuale, prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale ANSA, în privinţa activităţii în domeniul protecţiei şi sănătăţii plantelor, elaborează note informative;
 • asigură instruirea personalului de specialitate în domeniul carantinei și certificacării fitosanitare;
 • reprezintă interesele Republicii Moldova în organismele internaţionale şi naţionale din domeniul protecţiei şi sănătăţii plantelor, cu acordul și la indicația conducerii;
 • elaborează şi editează, cu difuzarea ulterioară, materialele didactice necesare bunei exercitări atribuţiilor funcţionale de către inspectorii din cadrul subdiviziunilor structurale ale ANSA și altor părți interesate;
 • elaborează şi publică, inclusiv pe pagina web a Agenţiei, a informaţiei din domeniul protecţiei şi sănătatea plantelor;
 • colaborează cu Academia de Ştiinţă şi alte instituţii ştiinţifice de profil privind elaborarea şi implementarea strategiilor de protecţie a plantelor, cu acordul și la indicația conducerii.
 1. în  domeniul  monitoring fitosanitar:

 • elaborează și prezintă spre promovare propunerile privind modificarea și executarea cadrului legal din domeniul de competență;
 • elaborează și prezintă propunerile privind dezvoltarea sistemului fitosanitar existent;
 • elaborează propunerile privind măsurile fitosanitare de prevenirea și limitarea pe teritoriul Republicii Moldova a pierderilor cauzate de pătrunderea și răspândirea organismelor dăunătoare;
 • participă la efectuarea măsurilor privind evaluarea, documentarea și comunicarea riscului fitosanitar asociat cu răspândirea organismelor dăunătoare plantelor;
 • organizează și monitorizează executarea procedurilor privind instituirea și/sau anularea zonei protejate;
 • monitorizează procesul de elaborarea şi repartizare a buletinelor de avertizare privind combaterea speciilor nocive plantelor, expediate gospodăriilor agricole și administrației publice locale de către subdiviziunile teritoriale;
 • monitorizează realizarea de către beneficiarii funciari, indiferent de subordinea și tipul lor de proprietate, a măsurilor de protecție a plantelor și lichidarea organismelor periculoase;
 • monitorizează depistarea la timp, localizarea și observarea permanentă asupra dezvoltării dăunătorilor, bolilor și buruienilor, cercetărilor sistematice ale suprafeţelor agricole şi avertizarea oportună a beneficiarilor funciari despre apariţia lor, determinarea compoziției de specii şi diagnosticul maladiilor plantelor, evidența eficienței biologice şi economice a măsurilor de protecţie integrate;
 • coordonează efectuarea controlului, monitorizării generale şi monitorizărilor specifice organismelor periculoase şi de carantină fitosanitară, în conformitate cu planurile anuale de monitorizare de către subdiviziunile teritoriale;
 • organizează întrunirile, vizite reciproce cu autorităţile fitosanitare şi organizaţiile profesionale naționale și internaționale, cu acordul și la indicația conducerii;
 • organizează conferințe, instruiri, mese rotunde, şedinţe de lucru privind executarea uniformă de către operatorii agricoli a prevederilor legale în domeniul protecţie plantelor;
 • inițiază, elaborează şi execută proiectele de asistenţă tehnică cu finanţare externă în domeniul fitosanitar;
 • asigură instruirea personalului de specialitate în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare la nivel teritorial;
 • primeşte, sistematizează şi generalizează informaţiile săptămânale, rapoartele lunare şi anuale, prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției, în privinţa activităţii în domeniul protecţiei şi sănătăţii plantelor, elaborează note informative;
 • reprezintă interesele Republicii Moldova în organismele internaţionale şi naţionale din domeniul protecţiei plantelor, cu acordul și la indicația conducerii;
 • elaborează şi editează, cu difuzarea ulterioară, materialele didactice necesare bunei exercitări atribuţiilor funcţionale de către inspectorii din cadrul subdiviziunilor structurale ale ANSA și altor părți interesate;
 • elaborează şi publică, inclusiv pe pagina web a Agenţiei, a informaţiei din domeniul protecţiei plantelor;
 • asigură informarea publicului vizavi de realizarea supravegherii fitosanitare a plantelor, organismelor nocive, precum şi măsurilor de combatere;
 • colaborează cu Academia de Ştiinţă şi alte instituţii ştiinţifice de profil privind elaborarea şi implementarea strategiilor de protecţie a plantelor, cu acordul și la indicația conducerii.

   

Legislație
 1. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară
 2. Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor
 3. Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
 4. Legea nr. 926 din 13.04.2000 despre aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor
 5. Legea nr. 16 din 10.02.2006 privind aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru crearea Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor, cu amendamente;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 938 din 17.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
 7. 4.Hotărârea Guvernului nr. 356 din  31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară
 8. Hotărârea Guvernului nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale și altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară
 9. Hotărârea Guvernului nr. 90 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea
 10. Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 05.12.2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar”
 11. Hotărârea Guvernului nr. 970 din 17.11.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea ghișeului unic pentru eliberarea certificatului fitosanitar pentru export/reexport
 12. Hotărârea Guvernului  nr. 1280 din 26.12.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 13. Hotărârea Guvernului nr. 572 din 06.08.2012 cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care prezintă un pericol fitosanitar iminent
 14. Hotărârea Guvernului nr. 333 din 18.04.2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte
 15. Hotărârea Guvernului nr. 82 din 26.05.2021 cu privire la unele sisteme informaționale și registre de stat ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 

Altă informația utilă din domeniul fitosanitar poate fi găsită pe pagina oficială web al Agenției la Capitolul ”Activități și servicii. Sănătatea și protecția plantelor” ,

subcapitolele ”Certificarea fitosanitară”

https://ansa.gov.md/ro/content/sanatatea-si-protectia-plantelor#tab-0-1

și ”Monitoring fitosanitar”

https://ansa.gov.md/ro/content/sanatatea-si-protectia-plantelor#tab-0-2

Controale de stat

             Fișele de verificare în cadrul controalelor:

   

 1. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea în domeniul protecției plantelor și carantinei fitosanitare
 2. Lista de verificare pentru controlul de stat privind respectarea cerințelor fitosanitare a ambalajelor din lemn utilizat în comerțul internațional
Contacte

 

Pentru primirea informațiilor mai detailate Vă puteți adresa:

e-mail Direcție: dpp@ansa.gov.md

Chetrari Viorel – șef al Direcției
Tel:  0-22-264-684
e-mail: viorel.chetrari@ansa.gov.md

Aliona Doroftei – șef adjunct interimar al Direcției
Tel: 0 22 264 649
e-mail: aliona.doroftei@ansa.gov.md

Serafim Donos  - inspector principal
Tel: 0 22 264 649
e-mail: serafim.donos@ansa.gov.md

Roșca Alina – inspector superior
Tel: 0 22 264642
e-mail: alina.rosca@ansa.gov.md