• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Protecția Plantelor

Informaţii generale

Direcţia protecţia plantelor

Sarcinile de bază ale Direcţiei sunt:

 1. elaborarea propunerilor privind modificarea, actualizarea cadrului legal în domeniul protecţiei plantelor;
 2. coordonarea elaborării și implementării programelor de monitorizare a organismelor dăunătoare și a produselor de protecție a plantelor;
 3. elaborarea procedurilor operaţionale şi specifice, instrucţiunilor, regulamentelor privind aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare, standardelor internaţionale, cerinţelor specifice în domeniul vizat;
 4. realizarea strategiei în asigurarea protecției plantelor, prevenirea introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a organismelor nocive;
 5. implementarea programelor complexe de stat, ştiinţific fundamentate, şi măsurilor speciale de prevenire şi lichidare a focarelor de organisme dăunătoare periculoase şi de carantină;
 6. stabilirea regulilor fitosanitare unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice, deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utilă, precum şi pentru cei care depozitează, transportă şi valorifică plante şi produse vegetale;
 7. organizarea activităţilor de protecţie a plantelor, inclusiv şi de carantină fitosanitară, conform unor concepţii unitare care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor, fânețelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă, precum şi a produselor agricole depozitate;
 8. supravegherea măsurilor fitosanitare de combatere a organismele nocive plantelor şi produselor vegetale;
 9. reglementarea şi supravegherea procesului de control și certificarea fitosanitară producţiei vegetale destinate exportului;
 10. stabilirea şi monitorizarea exercitării procedurii de asigurare a siguranţei loturilor certificate la export până la ieşirea din ţară;
 11. aplicarea sau ridicarea regimului de zona protejată;
 12. participarea la efectuarea măsurilor privind evaluarea, documentarea și comunicarea riscului fitosanitar pentru elaborarea și aplicarea masurilor fitosanitare;
 13. sporirea eficienţei lucrului Direcţiei prin optimizarea fluxului de documente şi informaţii şi perfecţionării profesionale a colaboratorilor;
 14. monitorizarea și coordonarea activităților inspectorilor din cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA din domeniul protecția plantelor;
 15. instruirea inspectorilor din domeniul protecția plantelor a subdiviziunilor teritoriale ANSA;
 16. elaborarea propunerilor privind programele anuale de monitorizare a organismelor dăunătoare, și a produselor de protecție plantelor și monitorizarea executării lor;
 17. controlul constării contravențiilor, proceselor-verbale cu privire la contravenții și aplicarea sancțiunilor în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;
 18. răspunde la reclamațiile, sesizările și solicitările persoanelor fizice și/sau juridice;
 19. monitorizarea emiterii prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor în temeiul procesului-verbal de control, conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 20. exercitarea și a altor drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încredințate;
 21. elaborează, în baza necesităților de instruire a personalului, planul anual de dezvoltare profesională a personalului;
 22. implementează, coordonează şi monitorizează implementarea a planului de dezvoltare profesională a personalului, evaluează rezultatele şi impactul activităților de instruire desfășurate;
 23. cooperează pe plan internațional cu organizațiile implicate în domeniul protecția plantelor și în alte domenii conexe pentru a menține Republica Moldova în circuitul politicilor europene și internaționale specifice;
 24. inițiază, elaborează şi execută proiectele de asistenţă tehnică cu finanţare externă în domeniul protecția plantelor;
 25. participă la activitățile și întâlnirile desfășurate în cadrul sistemului de protecție a plantelor.
Evenimente
 1. NOTĂ informativă privind utilizarea capcanelor cu feromoni
 2. Ordinul Nr.304 din 14 iunie 2018 Cu privide la efectuarea investigașiilor comune

Pentru primirea informaţiilor mai detailate, agenţii economici şi persoanele fizice se pot adresa:

Svetlana Lungu – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 264 674
e-mail:  svetlana.lungu@ansa.gov.md

Domeniul carantină fitosanitară și certificarea producției vegetale

Iulia Haidarlî – șef adjunct al Direcţiei
Tel: 0 22 264 685
e-mail: iulia.haidarli@ansa.gov.md

Aliona Doroftei – inspector superior
Tel: 0 22 264 649
e-mail: aliona.doroftei@ansa.gov.md

Serafim Donos  - inspector superior
Tel: 0 22 264 649
e-mail: serafim.donos@ansa.gov.md

Domeniul monitoring fitosanitar şi managementul crizelor:

Eugenia Tulgara – inspector principal
Tel: 0 22 264 684
e-mail: eugenia.tulgara@ansa.gov.md

Victoria Bruma – inspector superior
Tel: 0 22 264 684
e-mail:  victoria.bruma@ansa.gov.md