• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității

Informaţii generale

Direcția este responsabilă de planificarea strategică, analiza și evaluarea riscurilor la planificarea controalelor, implementarea sistemului de management al calității în scopul asigurării siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, realizată pentru protecția sănătății umane și a intereselor consumatorului.

Direcția are în componența sa 3 subdiviziuni:

1. Secția managementul calității și controlul intern managerial;

2. Secția planificarea strategică, analiza, evaluarea riscurilor la planificarea controalelor și management laboratoare;

3. Serviciul supravegherea executării planurilor/programelor de monitorizare.

În conformitate cu domeniile de activitate ce îi revin, Direcția exercită următoarele atribuții generale:

a)  elaborează, actualizează, distribuie și menține documentația privind sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele ISO 17020, ISO 10013 și ISO 9000 și alte acte normative în vigoare;

b)  analizează, monitorizează, evaluează și raportează implementarea de către Agenție a politicilor publice în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate;

c)  coordonează planificarea anuală a controalelor efectuate de Agenție în baza analizei riscurilor și în conformitate cu informațiile prezentate de subdiviziunile structurale ale Agenției, coordonează introducerea datelor în Registrul de stat al controalelor (SIA RSC), al Cancelariei de Stat;

d) asigură lucrările de secretariat ale consiliului de soluționare a disputelor, ce funcționează pe lîngă Agenție și este constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin HG nr. 380/2018;

e)  contribuie la elaborarea programelor de monitorizare și supraveghere în domeniile de competență a Agenției, monitorizează SI LIMS în vederea implementării Programului național de monitorizare și supraveghere  în domeniul siguranței alimentelor, hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, sănătății plantelor și produselor de uz fitosanitar;

f)  exercită atribuțiile punctului național de contact în cadrul Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF), și asigură schimbul rapid de informații între membrii rețelei, referitor la produsele cu risc sporit pentru sănătatea consumatorilor din Republica Moldova;

g)  elaborează anual Raportul Cifric cu privire la realizarea planurilor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor de origine animală și nonanimală, sănătății plantelor și furajelor și asigură plasarea acestuia pe pagina oficială web a Agenției;

h)  asigură comunicarea cu laboratoarele în care Agenției exercită calitatea de fondator, în vederea monitorizării nivelului de implementare a planurilor și programelor de monitorizare;

În conformitate cu domeniile de activitate ce îi revin, subdiviziunile Direcției exercită următoarele atribuții:

 1. Secția managementul calității și controlul intern managerial:
 • elaborează documentația privind sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele ISO 17020, ISO 10013 și ISO 9000 și alte acte normative în vigoare;
 • elaborează și actualizează procedurile sistemului de management al calității; 
 • distribuie documentația privind sistemul de management al calității subdiviziunilor Agenției,  inclusiv celor teritoriale;
 • elaborează, actualizează și menține Nomenclatorul documentației privind sistemul de management al calității;
 • colectează  și păstrează procedurile și documentația privind sistemul de management al calității (în original), aprobate de directorul general al Agenției;
 • documentează și descrie procesele de sistem;
 • coordonează elaborarea și actualizarea de către Agenție a Planului multianual de control la nivel de Agenție, precum și elaborarea Raportului anual privind realizarea acestuia;
 • efectuează, de comun cu alte subdiviziuni ale Agenției, informarea și instruirea inspectorilor cu privire la procedurile și documentația privind sistemul de management al calității;
 • participă la perfectarea listelor de verificare pentru realizarea auditului intern, astfel încât toate activitățile și procedurile prevăzute de standardul ISO/CEI 17020 să fie supuse auditului;
 • sistematizează informația necesară pentru elaborarea analizei anuale a sistemului de management de către conducerea Agenției;
 • asigură lucrările de secretariat ale consiliului consultativ, ce funcționează pe lângă Agenție și este constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2023;
 • acordă asistență informațională și metodologică în domeniu.
 1. Secția planificarea strategică, analiza, evaluarea riscurilor la planificarea controalelor și management laboratoare:

 • analizează, monitorizează, evaluează și raportează implementarea de către Agenție a politicilor publice în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate;
 • generalizează rezultatele implementării politicilor publice realizate de Agenție;
 • propune ajustarea și actualizarea documentelor de politici publice existente și inițierea unor politici noi;
 • examinează, sistematizează și analizează informațiile prezentate de subdiviziunile Agenției, relevante implementării politicilor publice și a cadrului legislativ și normativ în vigoare, cu întocmirea rapoartelor/informațiilor în adresa altor autorități publice;
 • elaborează, de comun cu subdiviziunile Agenției, programele și/sau planurile de dezvoltare strategică ale Agenției;
 • monitorizează și evaluează implementarea planurilor de activitate ale Agenției;
 • coordonează planificarea anuală a controalelor efectuate de Agenție în baza analizei riscurilor și în conformitate cu informațiile prezentate de subdiviziunile structural ale Agenției;
 • coordonează introducerea datelor în Registrul de stat al controalelor, deținut de Cancelaria de Stat;
 • contribuie la elaborarea programelor de monitorizare și supraveghere în domeniile de competență a Agenției;
 • asigură accesul publicului la informațiile privind activitatea de control a Agenției în domeniul inofensivității produselor alimentare și a hranei pentru animale, precum și a sănătății animale și a plantelor și eficacitatea acestuia;
 • asigură lucrările de secretariat ale consiliului de soluționare a disputelor, ce funcționează pe lângă Agenție și este constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380/2018;
 • acordă asistență informațională și metodologică în domeniu.
 1. Serviciul supravegherea executării planurilor/programelor de monitorizare:

 • monitorizează SI LIMS în vederea implementării Programului național de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, sănătății plantelor și produselor de uz fitosanitar;
 • recepționează, examinează și procesează Rapoartele de încercări emise de către laboratoare în cadrul implementării Programului național de monitorizare și supraveghere  în domeniul siguranței alimentelor, hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, sănătății plantelor și produselor de uz fitosanitar;
 • recepționează, examinează și centralizează Rapoartele prezentate periodic de către laboratoarele în care Agenția exercită calitatea de fondator cu privire la nivelul de implementare a Programului național de monitorizare și supraveghere  în domeniul siguranței alimentelor, hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, sănătății plantelor și produselor de uz fitosanitar;
 • colectează și analizează informația necesară în vederea elaborării și aprobării Programului național de monitorizare și supraveghere în domeniul Siguranței alimentelor, hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, sănătății plantelor și produselor de uz fitosanitar;
 • exercită atribuțiile punctului național de contact în cadrul Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF), și asigură schimbul rapid de informații între membrii rețelei, referitor la produsele cu risc sporit pentru sănătatea consumatorilor din Republica Moldova;
 •  monitorizează și centralizează neconformitățile depistate în cadrul îndeplinirii Programului național de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, sănătății plantelor și produselor de uz fitosanitar;
 • elaborează anual Raportul Cifric cu privire la realizarea planurilor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor de origine animală și nonanimală, sănătății plantelor și furajelor și asigură plasarea acestuia pe pagina oficială web a Agenției;
 • asigură organizarea ședințelor cu laboratoarele în care Agenția exercită calitatea de fondator, în vederea monitorizării nivelului de implementare a planurilor și programelor de monitorizare;
 •  propune măsuri în vederea optimizării și dezvoltării continue a SI LIMS;
 • acordă asistență informațională și metodologică în domeniu.
Legislație
 1. Legea nr.131 din 06.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

 2. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative

 3. Legea nr. 221 din privind activitatea sanitară veterinară din 19.10.2007

 4. Legea nr. 306 din 30.11.2013 privind siguranța alimentelor

 5. Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor

 6. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern

 7. Hotărârea Guvernului nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor

 8. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 10.06.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător

 9. Hotărârea Guvernului nr. 379 din 25.04.2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor

 10. Hotărârea Guvernului nr. 1280 din 26.12.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 11. Hotărârea Guvernului nr. 380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control

 12. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public

 13. Manualul de Control Intern Managerial, 2020

   

Controale de stat
 1. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79 din 02.04.2019 cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

   

Contacte

Tatiana Calionchina  – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 294 725
e-mail: tatiana.calionchina@ansa.gov.md 

 

Secția managementul calității și controlul intern managerial:

Natalia Rudei  – şef-adjunct al Direcției, șef Secție
Tel: 0 22 210 060
e-mail: natalia.rudei@ansa.gov.md

 

Secția planificarea strategică, analiza, evaluarea riscurilor la planificarea controalelor și management laboratoare:

Alexandra Mihail – șef Secție,
Tel: 0 22 264 691
e-mail: alexandra.mihail@ansa.gov.md

Adrian Mardari – specialist principal,
Tel: 0 22 264 692
e-mail: adrian.mardari@ansa.gov.md

 

Dorina Fulger – specialist principal,
Tel: 0 22 264 686
e-mail: dorina.fulger@ansa.gov.md

 

Tatiana munteanu – specialist principal,
Tel: 0 22 264 692
e-mail: tatiana.munteanu@ansa.gov.md

 

Serviciul supravegherea executării planurilor/programelor de monitorizare

Natalia Mîrleanu – Șef serviciu
Tel: 0 22 294 725
e-mail: natalia.mirleanu@ansa.gov.md

 

Tatiana Arnaut – specialist superior
Tel: 0 22 294 725
e-mail: tatiana.arnaut@ansa.gov.md

 

Scorpan Cristina – specialist principal
Tel: 0 22 294 725
e-mail: cristina.scorpan@ansa.gov.md