• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Juridică

Informaţii generale
 1. Direcția Juridică (în continuare Direcția), îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de activitate al Direcției, aprobat prin ordinul Agenției nr. 1738”p” din 17.06.2013, care a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului 1714 din 27.12.2002 cu privire la serviciul juridic al autorităţilor administraţiei publice şi Hotărîrii Guvernului nr.51 din 16.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care stabileşte sarcinile de bază, organizarea, obligaţiunile, drepturile şi responsabilităţile Direcției Juridice.
 2. Direcția este constituită pentru asigurarea juridică a activităţii Agenției şi respectarea uniform a legislaţiei. Direcția îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale aparatului central al Agenției, cu organele teritoriale ale acestora, precum şi cu organele care se află în sistemul acestei autorităţi. Direcția se călăuzeşte în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, de hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, de tratatele internaţionale la care face parte. Direcția este instituită ca subdiviziune structurală de sine stătătoare a Agenției, care se subordonează nemijlocit Directorului, şi este condusă de şef, numit şi eliberat din funcţie în condiţiile legii.
 3. Sarcinile principale ale Direcției sunt:
  1. asigurarea juridică a activităţii Agenției, efectuarea lucrărilor ce ţin de perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova, reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa Agenției, precum şi îmbunătăţirea proiectelor de acte normative şi legislative.
  2. generalizează, în comun acord cu alte subdiviziuni structurale, practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova, elaborează propuneri de perfecţionarea ei şi le prezintă spre examinare Directorului; 
  3. reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor ANSA, în instanţele judecătoreşti, organele de stat şi obşteşti, alte organizaţii şi instituţii;
  4. coordonarea activităţii direcţiilor, secţiilor şi serviciilor ANSA în elaborarea proiectelor actelor administrative şi efectuarea expertizei juridice a acestora, acordarea ajutorului metodic şi practic colaboratorilor subdiviziunilor respective în acest domeniu;

Opinie consultativă
 1. Opinie consultativă nr. 104 cu privire la unele chestiuni ce țin de intrarea în vigoare a Codului administrativ

 Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Mihail Jereghi – şef direcţie
Tel: 0 22 264 686
e-mail:  mihail.jereghi@ansa.gov.md

Cebotari Dumitru - șef adjunct direcție
Tel: 022 264 686
e-mail: dumitru.cebotari@ansa.gov.md

Viorica Botnari – specialist principal
Tel: 0 22 264  675
e-mail:  viorica.botnari@ansa.gov.md

Tatiana Popov - specialist superior 
Tel: 0 22 264 675

e-mail: tatiana.popov@ansa.gov.md

Zlateva Elena - specialist principal 
Tel: 0 22 264 675

e-mail: elena.zlateva@ansa.gov.md