• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Gestiune Patrimoniu și Management Intern

Direcția logistică, management și administrare internă este o subdiviziune structurală a Agenției Naionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care, în limitele competenţei sale, conlucrează cu alte subdiviziuni ale Agenției, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, organe publice în domeniul administrării eficiente a patrimoniului de stat al subdiviziunilor teritoriale ale Agenției, precum și în domeniul achizițiilor publice.

Scopul principal al Direcţiei constă în managementul creării condițiilor de activitate a personalului ANSA, controlului asupra administrării raţionale a patrimoniului de stat din gestiunea Agenției și subdiviziunilor teritoriale.

Funcţiile de bază ale Direcției:

 1. Elaborează şi actualizează, în baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate din cadrul Agenției, programul anual al achiziţiilor publice; 
 2. Întocmeşte documentaţia specifică achiziţiilor publice şi răspunde de aplicarea, în condiţiile legii, a procedurilor de achiziţie publică; 
 3. Întocmeşte raportul anual al contractelor atribuite în anul anterior şi îl comunică Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. Gestionează şi urmăreşte derularea contractelor de achiziţie publică;
 5. Planifică şi gestionează întregul patrimoniu al Agenţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 6. Implimentează ansamblul de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenției;
 7. Elaborează şi implementează procedurile generale/procedurile specifice/instrucţiunile de lucru/manualele, precum şi toate documentele specifice structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenției;
 8. Stabileşte proceduri pentru expedierea tuturor documentelor emise de către  Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi pentru completarea rubricilor corespunzătoare din Registrele de intrare – ieşire corespondenţă.
 9. Elaborează, în colaborare cu structurile din cadrul Autorităţii, nomenclatoarele arhivistice;
 10. Colaborează cu toate structurile din cadrul Agenției în vederea asigurării condiţiilor de predare, păstrare şi transfer a dosarelor de arhivă;
 11. Predă dosarele de arhivă cu termen de păstrare permanent către Arhivele Naţionale ale Moldovei;
 12. Organizează, urmăreşte şi efectuează activitatea de exploatare şi de reparare a mijloacelor de transport şi răspunde de buna organizare a parcului auto propriu; 
 13. Verifică, analizează şi certifică legalitatea, regularitatea şi realitatea tuturor facturilor, care intră în competenţa compartimentului;
 14. Participă în diferite comisii sau colective atunci când se dispune aceasta de către conducerea Agenției;

 În conformitate cu funcţiile atribuite, Secţia îndeplineşte următoarele sarcini:

SECŢIA LOGISTICĂ

 • Organizarea şi asigurarea bazei tehnico - materiale a Agenției şi subdiviziunilor acesteia.
 • Realizarea măsurilor necesare pentru economisirea şi folosirea raţională a combustibilului, materialelor, etc.
 • Asigurarea cu materiale, pregătirea edificiilor pentru buna funcţionare în perioada de toamnă-iarnă.
 • Monitorizarea gestionării patrimoniului subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei;
 • Participarea la adoptarea deciziilor de autorizare a locaţiunii/arendei, casării,  comercializării sau gajării unor bunuri.
 • Coordonarea implementării tehnicii securităţii.
 • Menţinerea stării tehnice corespunzătoare a autoturismelor din dotaţia Agenţiei.

SERVICIU SECRETARIAT

 • Examinarea oportună a documentelor de intrare şi de ieşire, cît şi a celor interne, ce  urmează a fi prezentate pentru raport conducerii;
 • Primirea, înregistrarea, evidenţa, păstrarea, expedierea şi distribuirea corespondenţei;
 • Efectuarea controlului examinării şi executării în termen a documentelor;
 • Prezentarea informaţiei autentice despre starea executării documentelor în subdiviziunile structurale;
 • Acordarea asistenţei metodologice subdiviziunilor Agenției şi a instituţiilor subordonate în vederea organizării lucrărilor de secretariat;
 • Organizarea  controlului   termenelor   de   executare  a   documentelor în subdiviziunile  structurale ale Agenției.
 • Organizarea multiplicării documentelor;
 • Asigurarea sistematizării, păstrării şi folosirii documentelor de arhivă;

 Explicații pentru agenţii economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Victor Todorașco – Șef al Direcţiei
Tel: 0 22 264 656
e-mail: victor.todorasco@ansa.gov.md

Rita Romanova – economist Principal
Tel: 0 22 294 726
e-mail: rita.romanova@ansa.gov.md

Nelea Costaș – economist Principal
Tel: 0 22 294 721
e-mail: nelea.costas@ansa.gov.md

Mihail Birca – inginer principal (construcții)
Tel: 0 22 264 652
e-mail: mihail.birca@ansa.gov.md

Victor Donea – Administrator clădirea oficiului central 
Tel: 0 22 264 693
e-mail: victor.donea@ansa.gov.md

Secţia secretariat

Ecaterina Maiorova – şef Secretariat 
Tel: 0 22 264 644
e-mail: ecaterina.maiorova@ansa.gov.md

Liliana Panfili – Secretar administrativ 
Tel: 0 22 264 644
e-mail: liliana.panfili@ansa.gov.md

Nina Sineac – Secretar administrativ 
Tel: 0 22 264 640
e-mail: nina.sineac@ansa.gov.md

Silvia Cojocaru – Secretar administrativ 
Tel: 0 22 264 660
e-mail: silvia.cojocaru@ansa.gov.md

Stela Rusnac – Arhivar 
Tel: 0 22 284 080
e-mail: stela.rusnac@ansa.gov.md

Secţia logistică

Anatolie Ivanov - inginer principal (tehnică)
Tel: 0 22 264 657
e-mail: anatolie.ivanov@ansa.gov.md

Ludmila Cazac – Șef depozit 
Tel: 0 22 294 726
e-mail: ludmila.cazac@ansa.gov.md