• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția generală juridică

Informații generale

 

Sarcinile de bază ale Direcției - reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, elaborarea și promovarea, în limitele competenței legale, a proiectelor de acte normative.

Atribuțiile principale ale Direcției:

1) în domeniul reprezentării și apărarii drepturilor și intereselor legitime ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor:

a) reprezintă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în instanțele judecătorești, în raporturile cu alte autorități publice, instituții de orice natură, persoane fizice sau juridice;

b) participă la şedinţele de judecată;

c) asigură, în cauzele civile, de contencios administrativ, penale și contravenționale repartizate spre examinare, contestarea actelor judecătoreşti adoptate în defavoarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

d) la indicaţia directorului general adjunct pe probleme economice a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, directorului general a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, asigură contestarea actelor executorilor judecătoreşti precum și ale altor autorități publice;

e) participă la procesul de elaborare, negociere, încheiere şi examinare a tranzacţiilor de împăcare încheiate între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor şi persoanele terţe;

f) asigură intentarea acţiunilor civile împotriva persoanelor care, prin activitatea lor, au lezat drepturile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

g) coordonează și verifică activitatea Direcțiilor/Secţiilor/Serviciilor din cadrul Direcției generale juridice a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în domeniul reprezentării și apărarii drepturilor și intereselor legitime ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

h) elaborează şi prezintă, la indicaţia directorului general adjunct pe probleme economice a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, directorului general a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor sau din oficiu, note informative şi propuneri cu referire la domeniul reprezentării și apărării drepturilor și intereselor legitime ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

2) în domeniul elaborării proiectelor de acte normative și acte interne:

participă, în limitele competenţei, la elaborarea proiectelor de acte normative și acte interne în domeniile de activitate ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;  asigură avizarea proiectelor de acte normative (ordine, dispoziții, circulare) ale Agenției  Naționale pentru  Siguranța Alimentelor, prezentate sub aspectul fundamentării legale și a compatibilității prevederilor acestuia cu actele normative cu forță juridică superioară;

 

3) în domeniul examinării contestaţiilor repartizate spre examinare, conform competenţei:

examinează petițiile și cererile prealabile repartizate spre examinare prin rezoluția directorului general adjunct pe probleme economice a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, directorului general a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; examinează proiectele documentelor de politici transmise spre avizare/aprobare Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; verifică contractele şi acordurile adiționale în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este parte; oferă subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor consultaţii juridice cu referire la domeniul examinării  contestaţiilor; elaborează şi prezintă, la indicaţia directorului general adjunct pe probleme economice a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, directorului general a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor sau din oficiu, note informative şi propuneri cu referire la domeniul examinării  contestaţiilor repartizate spre examinare, conform competenţei.

 • participă la grupurile de lucru care au drept sarcină elaborarea proiectelor de acte normative/interne și acordă, în acest sens, suportul juridic necesar procesului de elaborare;
 •  asigură avizarea proiectelor de acte normative (inițiative legislative, hotărâri și ordonanțe ale Guvernului) parvenite în adresa Agenției  Naționale pentru  Siguranța Alimentelor;
 • examinează și execută indicaţiile Guvernului tangențiale domeniului de activitate al Direcției general juridice;
 • examinează solicitările și propunerile angajaților ce se referă la activitatea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, autorităților publice, persoanelor fizice și juridice cu referire la elaborarea și aprobarea proiectelor pentru amendarea cadrului normativ necesar în vederea asigurării executării funcțiilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 • examinează sesizările adresate Curții Constituționale privind controlul constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 • elaborează şi prezintă, la indicaţia directorului general adjunct pe probleme economice a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, directorului general a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, sau din oficiu, note informative şi propuneri cu referire la domeniul elaborării proiectelor de acte normative.
 • asigură implementarea acțiunilor ce contribuie la realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în domeniile de competență, inclusiv a măsurilor din Acordul de Asociere și Agenda de Asociere.

 

Cadrul legal și normativ
 1. Constituția Republicii Moldova nr.1/1994;
 2. Codul administrativ nr.116/2018;
 3. Codul Contravențional nr.218/2008;
 4. Codul Civil nr.1107/2002;
 5. Codul de procedură civilă nr.225/2003;
 6. Codul muncii nr.154/2003;
 7. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 8. Legea nr.982/2000  privind accesul la informație;
 9. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 10. Legea integrităţii nr.82/2017; 
 11. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 
 12. Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
 13. Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 14. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 
 15. Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 16. Hotărârea nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 17. Hotărârea Guvernului nr.14/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 18. Codul de conduită a angajatului Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, aprobat prin Ordinul Directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr.82 din 31 mai 2022.
Contacte

Cebotari Dumitru – Șef direcţia generală
Tel: 0(22)26-46-76
e-mail:  dumitru.cebotari@ansa.gov.md

Bahnă Gheorghe – Șef adjunct direcția generală, șef direcția reprezentare
Tel: 0(22)26-46-76
e-mail:  gheorghe.bahna@ansa.gov.md

Mocan Olga – Specialist principal
Tel: 0(22)26-46-75
e-mail:  olga.mocan@ansa.gov.md

 

Serviciul acte normative și acte interne

Botnari Viorica – Șef serviciu
Tel: 0(22)26-46-75
e-mail:  viorica.botnari@ansa.gov.md

Secția Nord 

Bontea Oxana – Șef secție
Tel: 0(262)2-44-57
e-mail:  oxana.bontea@ansa.gov.md

Secția Centru

Badan Lilian – Șef secție
Tel: 0(22)59-37-04
e-mail:  lilian.badan@ansa.gov.md

Secția Sud

Arabadji Marina – Șef interimar secție
Tel: 0(298)2-29-09
e-mail:  marina.arabadji@ansa.gov.md