• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția controlul utilizării și plasării pe piață a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

Informații generale

Direcţia controlul utilizării și plasării pe piață a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor a fost creată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.  113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, (Monitorul Oficial 2012, nr. 143-148, art. 467) şi Hotărârii Guvernului nr.14/2023 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (Monitorul Oficial 2023, nr. 10-12, art.24).      

Descrierea generală a Direcţiei controlul utilizării și plasării pe piață a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor  

Direcţia controlul utilizării și plasării pe piață a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (DCUPPPUFF) este subdiviziunea structurală a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, abilitată cu funcţia de supraveghere a gestionării pesticidelor şi fertilizanților, în scopul excluderii impactului negativ asupra consumatorilor producţiei agricole şi asupra mediului ambiant. În responsabilitatea controlului efectuat de către Direcţie se află producerea, importul, comercializarea, depozitarea, transportarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în domeniul agricol, astfel fiind monitorizate toate etapele parcurse de produsul agrochimic de la origine până la destinaţia finală.

Sarcinile de bază ale Direcţiei sunt:

Elaborarea propunerilor privind modificarea, actualizarea cadrului legal în domeniul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi normative privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către agenții economici, indiferent de formă de proprietate și organizare. Efectuarea controlul asupra deținerii Registrului depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar, validate în temeiul proceselor verbale ale comisiei mixte, conform prevederilor Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi de către subdiviziunile teritoriale. Efectuarea controlului subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei asupra înregistrării Registrelor de evidenţă al importului, comercializării şi stocului, precum şi a Registrelor de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor conform cerinţelor Regulamentului privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională.

 

Reieşind din cele expuse mai sus, Direcția CUPPPUFF reprezintă autoritatea publică, care prin intermediul inspectorilor teritoriali exercită controlul de stat şi contribuie la asigurarea respectării  bazelor juridice şi a politicii de stat în sferele utilizatoare de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniu prevede verificarea documentaţiei şi inspecţia nemijlocită a gospodăriilor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu activităţi aferente gestionării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Supravegherea şi monitorizarea în domeniu se petrece concomitent cu acordarea de către Direcţie a ajutorului metodologic şi informaţional, ce are menirea de a optimiza procesul de lucru al agenţilor economici. Deasemenea, împuternicirile autorităţii competente includ şi obligaţia inspectorilor de a constata faptul unor eventuale încălcări, cu întocmirea proceselor-verbale de contravenție și aplicarea amenzilor în conformitate cu Codul contravențional.

Atribuţiile funcţionale

Direcția realizează următoarele atribuții:

Realizarea strategiei fitosanitare privind asigurarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, prevenirea întroducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a produselor neomologate/expirate, în concordanţă cu legislaţia națională și comunitară. Înregistrarea și examinarea notificărilor agenţilor economici autorizați, conform prevederilor Legii Nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, la importul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi admiterea sau interdicţia fiecărui lot notificat spre import (sau de producţie, după caz) a produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor. Recepţionarea, analiza şi generalizarea trimestrială a informaţiei privind importul şi stocul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor prezentate de STSA teritoriale, cu remiterea acesteia conducerii Agenției. Recepţionarea, sistematizarea şi generalizarea raportului trimestrial privind stocul şi utilizarea produselor de uz fitosanitar (F.2) prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei şi prezentarea acestuia conducerii. Recepţionarea, sistematizarea şi generalizarea raportului lunar privind acţiunile de protecţie a plantelor (Fnr.1) prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei şi prezentarea acestuia conducerii. Recepționarea, analizarea și generalizarea rapoartelor operative privind controlul acţiunilor de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în teritoriu. Monitorizarea emiterii prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor în temeiul procesului-verbal de control, conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Participarea la înfiinţarea loturilor de testare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Elaborarea şi prezentarea spre promovare propunerile privind modificarea şi executarea cadrului legal din domeniul de competenţă. Coordonarea și exercitarea controlului privind monitorizările generale, în conformitate cu planurile anuale de monitorizare de către subdiviziunile teritoriale. Participarea la efectuarea măsurilor privind evaluarea, documentarea și comunicarea riscului fitosanitar asociat cu domeniul de control al produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Monitorizarea procesul de executare a procedurilor PUFF, inclusiv, perfectarea şi eliberarea actelor permisive şi constatatoare. Prelevarea probelor pentru investigațiile de laborator. Organizarea procesului de înregistrare al operatorilor din domeniul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Asigurarea coordonării sistemelor informatice din domeniul Controlului Produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Organizarea întrunirilor, vizite reciproce cu autorităţile fitosanitare şi organizaţiile profesionale naționale și internaționale. Organizarea conferinţelor, instruirilor, meselor rotunde, şedinţelor de lucru privind executarea constantă de către operatori a prevederilor legale în domeniul controlul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Inițierea, elaborarea şi executarea proiectelor de asistenţă tehnică cu finanţare externă în domeniul PUFF. Întocmirea răspunsurilor la reclamațiile, sesizările și solicitările instituțiilor de stat, persoanelor fizice și/sau juridice. Asigurarea instruirilor personalului de specialitate în domeniul controlului produselor de uz fitosanitar si a fertilizanţilor. Reprezintă interesele Republicii Moldova în organismele internaţionale şi naţionale din domeniul PUFF. Elaborarea, editarea și difuzarea ulterioară a materialelor didactice necesare bunei exercitări a atribuţiilor funcţionale de către inspectorii din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției și altor părți interesate. Admiterea importului produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, admiterea fabricării și a reambalării a produselor de uz fitosanitar și fertilizanților. Elaborarea şi publicarea, inclusiv pe pagina web a Agenţiei, a informaţiei din domeniul controlul produselor de uz fitosanitar și fertilizanților.

 • Supraveghează primirea de către subdiviziunile teritoriale a declarațiilor pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților depuse de producătorii agricoli
 • Recepţionarea, sistematizarea şi generalizarea raportului trimestrial privind stocul şi utilizarea produselor de uz fitosanitar prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei.
 • Asigurarea şi supravegherea trasabilităţii produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi pentru fiecare lot importat prin identificări înregistrate, în condiţiile Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.
 • Efectuarea supravegherii şi controlului de stat asupra fabricării, importului, transportării, depozitării, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.
 • Menţinerea evidenţei importului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
 •  Elaborarea procedurilor operaţionale şi specifice, instrucţiunilor, regulamentelor privind aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare, standardelor internaţionale, cerinţelor specifice în domeniul vizat.
 • Organizarea controlului şi supravegherii de stat, conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, asupra aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale, normelor tehnice, legislaţiei fitosanitare de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției.
 • Organizarea efectuării supravegherii fitosanitare pentru limitarea utilizării produselor chimice cu efecte negative asupra mediului şi a echilibrului biologic în natură prin acumularea de reziduuri în sol, în produsele agroalimentare, în organismul uman, conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.
 • Monitorizarea prelevarea probelor pentru controlul oficial al calităţii produselor de uz fitosanitar şi asigurarea controlului postomologare prin laboratoarele specializate acreditate.
 • Colaborarea permanentă cu instituţiile de cercetare şi participarea la elaborarea tehnologiilor, metodicilor şi recomandărilor de combatere al agenţilor de dăunare, în vederea adaptării acestora la condiţiile specifice zonei.
 • Organizarea implementării măsurilor complexe de desfăşurare a campaniilor de informare şi de comunicare în domeniu, educare şi învăţământ.
 • Dezvoltarea colaborării la nivel naţional în promovarea şi implementarea activităţilor în domeniul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi.
 • Supravegherea respectării legislaţiei privind publicitatea de orice gen şi prin orice mijloace a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
 • Supravegherea, evidența şi controlul asupra exploatării mijloacelor tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
 • Supravegherea şi controlul asupra aplicării utilajului tehnologic specializat la fabricarea, ambalarea şi reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
 • Supravegherea asupra stării ecologice a poligoanelor de înhumare a pesticidelor inutilizabile şi interzise.
 • Participarea la controalele cu alte instituţii de control în calitate de experţi în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi;
 • Participarea de comun cu inspectorii de la punctele de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră la controlul loturilor destinate importului a produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor.
 • Coordonarea şi organizarea, în caz de depistare a încălcărilor legislaţiei în vigoare privind importul, stocarea şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţilor, perfectarea, în termenii stabiliţi, de către inspectorii subdiviziunilor teritoriale ale Agenției, a materialelor pentru înaintarea acestora în instanța de judecată, în scopul adoptării deciziei definitive și irevocabile privind suspendarea activității de întreprinzător a deținătorilor de Extras din Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar.
 • Elaborarea, în baza necesităților de instruire a personalului, a planului anual de dezvoltare profesională a personalului.
 • Coordonarea şi monitorizarea executări planului de dezvoltare profesională a personalului, evaluează rezultatele şi impactul activităților de instruire desfășurate.
 • Elaborarea fişei anuale de stabilire a obiectivelor individuale de activitate şi a indicatorilor de performanţă a inspectorilor din cadrul direcţiei.
 • Evaluarea anuală a îndeplinirii obiectivelor individuale de activitate a inspectorilor direcţiei.
 • Participarea la activitățile și întâlnirile desfășurate în cadrul domeniului fitosanitar.
 • Examinarea sesizărilor și a petițiilor;
 • Participarea la instuirii, mese rotunde, seminare.

 

Legislație

În activitatea sa Direcția controlul utilizării și plasării pe piață a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților se coduce de următoarele acte legislative/normative:

Acte permisive

Acte permisive emise de către Subdiviziunile Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor ale Agenției

Extras privind înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Se eliberează prin sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permissive (SIA GEAP). Portalul serviciilor publice poate fi accesat la link-ul: https://actpermisiv.gov.md sau https://servicii.gov.md.

Registrul depozitelor specializate pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, 2024 

Informație pentru agenții economici

1. Informaţia trimestrială cu privire la importul, comercializarea (cu specificarea cumpărătorului) și stocul produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, operatorii de PUFF remit la adresa electronica:  ludmila.prohorenco@ansa.gov.md.
2. Notificările și setul de acte pentru importul produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților se expediază la adresa electronica: dc.puff@ansa.gov.md.
Pentru alte informaţii contactaţi inspectorii subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor ale Agenției.

Informații utile

Proceduri

Modele de registre pentru agenții economici, care desfășoară activități în domeniul importului, comercializării și utilizării produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanților:

Registrele nominalizate se înregistrează la subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor din cadrul ANSA

Materiale didactice

Lista operatorilor care gestionează PUFF

Fișe de verificare în cadrul controlului de stat

Contacte

Structura Direcţiei controlul utilizării și plasării pe piață a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților:

Valentin Gurău - șef direcție
Tel: 0 22 264 683
e-mail: valentin.gurau@ansa.gov.md

Viorel Sandu – șef adjunct direcție interimar
Tel: 0 22 264 683
e-mail: viorel.sandu@ansa.gov.md

Valeriu Bodaci – inspector principal
Tel: 0 22 264 683
e-mail: valeriu.bodaci@ansa.gov.md

Gheorghita Llilia – inspector principal
Tel: 0 22 264 682
e-mail: lilia.gheorghita@ansa.gov.md

Ludmila Prohorenco – inspector superior
Tel: 0 22 264 682
e-mail: ludmila.prohorenco@ansa.gov.md