• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic și producției alcoolice

Informații generale

Funcțiile de bază ale Direcției:

Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic și producției alcoolice (în continuare – Direcție) efectuează controalele oficiale în unitățile care produc, depozitează și comercializează angro produse vitivinicole, alcool etilic, și producție alcoolică.

Misiunea Direcției este să asigure prin activităţi de control al siguranței și al calității respectarea legislaţiei cu privire la fabricarea și circulația produselor vitivinicole, alcoolul etilic, şi producţiei alcoolice.

Direcția exercită, în limitele stabilite de Legea , funcţia de supraveghere şi control în următoarele domenii de activitate:

a) fabricarea şi comercializarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;

b) fabricarea, păstrarea şi comercializarea cu ridicata a produselor vitivinicole;

c) producerea vinurilor, inclusiv cu denumire de origine protejată şi a vinurilor cu indicaţie geografică protejată;

d) fabricarea, păstrarea şi comercializarea cu ridicata a berii;

e) fabricarea distilatelor pentru divin;

f) etichetarea producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi a berii.

Direcția este constituită dintr-un stat de personal de 9 inspectori, care activează atît în sediul central cît și în teritoriu, inclusiv în zonele cu Indicație Geografică delimitată respectiv: „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”; 

Inspectorii au următoarele atribuții principiale:

1. Iniţiază şi desfăşoară activităţi de supraveghere şi control în domeniile încredinţate prin legi, în baza Listei de verificare (întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 și HG 379/2018); 
2. Monitorizează respectarea cerințelor HACCP în domeniul siguranței produselor vitivinicole, a alcoolului etilic, producției alcoolice, precum şi calitatea lor;
3. Supraveghează respectarea metodelor, tehnologiilor şi a bunelor practici folosite la fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi a berii;
4. Participă la elaborarea schemelor de sigilare/desigilare a utilajului tehnologic de fabricare a alcoolului etilic (distilatelor de origine agricolă), producţiei alcoolice tari şi a produselor pe bază de vin;
5. Verifică etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic, băuturilor alcoolice tari şi produselor pe bază de vin;
6. Întocmeşte graficul controalelor în conformitate cu rigorile stabilite în Legea a nr. 131/2012, HG 464/2018, HG 379/2018 și metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției, aprobată prin HG 1280/2018 și a programelor naționale;
7. Prelevă probe produse vitivinicole (vinuri de diferite categorii, distilate de vin, divin, rachiuri), alcoolul etilic, și altă producție alcoolică în vederea implementării Programului anual de monitorizare și supraveghere în domeniul controlului siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic și  producției alcoolice;
8. Întocmesc procese-verbale (acte de control), iar la constatarea neconformităților emit prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate sau a măsurilor pentru remedierea deficiențelor conform legislației în vigoare, inclusiv cu stabilirea încălcărilor contravenționale (procese-verbale cu privire la contravenții) și sesizarea conducerii pentru emiterea deciziei;
9. Emit cereri instanței de judecată pentru agenții economici care nu au executat prescripțiile în termen de 1 an calendaristic și pentru cei care nu au prezentat declarațiile anuale în termenii stabiliți de legislație;
10. Țin Registrul controalelor efectuate, inclusiv prin introducerea datelor in registrul controalelor, conform prevederilor HG 464/2018 care poate fi accesat prin portalul www.controale.gov.md;
11. Țin Registrul utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari şi produselor pe bază de vin;
12. Colaborează cu organismele internaţionale de profil din țară și din străinătate în vederea dobândirii cunoştinţelor şi aplicării noilor metode de verificare şi control al siguranței și calităţii produselor vitivinicole, alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice; 13. Participă la şedinţele cu instituțiile de profil, cu partenerii din străinătate și cu agenții economici în scopul efectuării unui dialog constructiv referitor la procesul de fabricare şi circulaţie al alcoolului etilic și a producţiei alcoolice;
14. Avizează volumele de alcool etilic importat.

Legislație
 1. LEGE Nr. 57 din 10-03-2006  viei şi vinului*;
 2. Legea Nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;
 3. Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
 4. Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
 5. Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor;
 6. Legea Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor;
 7. Legea Nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 8. Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
 9. Legea   Nr. 296 din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
 10. Codul contravențional nr 218 din 24.10.2008;
 11. Hotărârea Guvernului  nr.14 din 11.01.23 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 12. Hotărîrea Guvernului Nr. 90 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precum și a nomenclatorul serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea;
 13. Hotărârea Guvernului Nr. 292 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova;
 14. Hotărîrea Guvernului Nr. 1280 din 26.12.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 15. Hotărîrea Guvernului Nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 16. Hotărîrea Guvernului Nr. 317 din 23.05.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice”;
 17. Hotărârea Guvernului Nr. 356 din 11.06.2015 pentru aprobarea reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”;
 18. Hotărîrea Guvernului nr. 810 din 29 octombrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială;
 19. Hotărîrea Guvernului nr. 466 din 06.07.2022 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor;
 20. Hotărîrea Guvernului Nr. 473 din 03.07.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Bere și produse pe bază de bere”;
 21. Hotărîrea Guvernului Nr. 1068 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică;
 22. Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor”;
 23. Hotărârea Guvernului nr. 697 din 05.10.2022 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producția alcoolică;
 24. Hotărârea Guvernului Nr. 741 din 19.09.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea produselor vitivinicole aromatizate;
 25. Hotărârea Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare;
 26. Hotărârea Guvernului nr. 534 din 20.07.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;
 27. Ordinul nr. 65/94/100 din 15.06.2012 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari, aprobat prin Ordinul Comun nr.172/245/216 din 28 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al RM, 2011, nr. 22-24, art.124);
 28. Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 188 din 12.10.2011 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicație geografică ,,Ștefan Vodă,,
 29. Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 215 din 18.12.2011 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicație geografică protejată ,,Codru,,
 30. Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 189 din 05.08.2019 cu privire la omologarea modificării caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicație geografică protejată ,,Valul lui Traian,,
 31. Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 165 din 23.10.2012. cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind fabricarea băuturii cu indicație geografică protejată ,,Divin,,.
Liste de verificare

Lista de verificare generală pentru controlul de stat și supravegherea siguranţei calităţii şi fabricării producției alcoolice. SA-1 , Anexa nr.1 la Ordinul nr. 57/2023;

Lista de verificare generală pentru controlului de stat și supravegherea siguranței calității și fabricării produselor vitivinicole SA-2 , Anexa nr.2 la Ordinul nr. 57/2023;

Lista de verificare generală pentru controlul de stat şi supravegherea siguranţei calităţii și fabricării alcoolului etilic rectificat (distilatului de origine agricolă) sau importării alcoolului etilic rectificat (distilatului de origine agricolă). SA-3 , Anexa nr.3 la Ordinul nr. 57/2023;

Lista de verificare generală pentru controlul de stat şi supravegherea siguranţei și calităţii produselor vitivinicole, berii şi producţiei alcoolice comercializate prin depozite specializate. SA-4 , Anexa nr.4 la Ordinul nr. 57/2023;

Lista de verificare generală pentru controlul de stat și al supravegherii siguranţei calităţii, fabricării și comercializării berii şi a băuturilor pe bază de bere. SA-5 , Anexa nr.5 la Ordinul nr. 57/2023;

Lista de verificare generală pentru controlul de stat privind respectarea cerințelor caietului de sarcini a produselor vitivinicole și a altor produse alcoolice tari cu IGP si/sau DOP și altor acte legislative și normative în vigoare. SA-6 , Anexa nr.6 la Ordinul nr. 57/2023.

Contacte

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

e-mail direcție: vitivinicol@ansa.gov.md

Sergiu Mazureac – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 211 615
e-mail: sergiu.mazureac@ansa.gov.md

Maria Antohi – şef-adjunct al Direcţiei
Tel: 0 22 210 225
e-mail:  maria.antohi@ansa.gov.md

Rusu Serghei inspector
Tel: 0 22 211 615
e-mail:  serghei.rusu@ansa.gov.md

Alisa Gheorghișenco  inspector superior
Tel: 0 22 211 615
e-mail:  
alisa.gheorghisenco@ansa.gov.md

Silvia Melentieva – inspector principal
Tel: 0 22 210 225
e-mail:  silvia.melentieva@ansa.gov.md

Iurii Fochin – inspector principal
Tel: 0 22 211 615
e-mail: iurii.fochin@ansa.gov.md

Corina Tașca - inspector principal, responsabil zona IGP "Codru"
Tel: 0 22 210 225
e-mail: corina.tasca@ansa.gov.md 

Delian Elena – inspector superior responsabil zona IGP "Valul lui Traian"
e-mail:  elena.delian@ansa.gov.md

Vasilev Iurii – inspector superior responsabil zona IGP "Ștefan Vodă"
Tel: 0 242 221 32
e-mail:  iurii.vasilev@ansa.gov.md