• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Controlul Produselor de uz Fitosanitar și Fertilizanți

Informaţii generale

Direcția Controlul Produselor de uz Fitosanitar și Fertilizanți

Direcţia «Controlul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi»  este creată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, (Monitorul Oficial 2012, nr. 143-148, art. 467) şi Hotărîrii Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 ”Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, (Monitorul Oficial 2013, nr. 15-17, art.89).      

 

Descrierea generală a ”Direcţiei Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi”

Direcţia ”Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi” (DCPUFF) este subdiviziunea structurală a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, abilitată cu funcţia de supraveghere a gestionării pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale, în scopul excluderii impactului negativ asupra consumatorilor producţiei agricole şi asupra mediului ambiant. În responsabilitatea controlului efectuat de către Direcţie se află producerea, importul, comercializarea, depozitarea, transportarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi în domeniul agricol, astfel fiind monitorizate toate etapele parcurse de produsul agrochimic de la origine pînă la destinaţia finală.

La scară mondială, utilizarea produselor de uz fitosanitar în combaterea organismelor dăunătoare este metoda IPM*(integrated pest management), cea mai solicitată de către producătorii agricoli, fapt ce alături de majorarea volumului recoltei, implică totuşi şi unele riscuri legate de aplicarea neadecvată, ce poate duce la acumularea reziduurilor şi nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală şi nu numai.  Profilul preponderent agricol al economiei Republicii Moldova şi necesitatea dezvoltării continuie ale acestei ramuri, condiţionează utilizarea amplă a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. În contextul aspiraţiilor Republicii Moldova de a promova producţia de origine vegetală pe pieţele externe, inclusiv în Comunitatea Europeana, un rol indispensabil pentru atingerea acestui obiectiv îl joacă adaptarea  metodelor autohtone de combatere a dăunătorilor la exigenţele directivelor europene.

Reieşind din cele expuse mai sus, DCPUFF reprezintă autoritatea publică, care prin intermediul inspectorilor teritoriali exercită controlul de stat şi contribuie la asigurarea respectării  bazelor juridice şi a politicii de stat în sferele utilizatoare de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniu prevede verificarea documentaţiei şi inspecţia nemijlocită a gospodăriilor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu activităţi aferente protecţiei plantelor. Supravegherea şi monitorizarea în domeniu se petrece concomitent cu acordarea de către Direcţie a ajutorului metodologic şi informaţional, ce are menirea de a optimiza procesul de lucru al agenţilor economici. Deasemenea, împuternicirile autorităţii competente includ şi obligaţia inspectorilor de a constata faptul unor eventuale încălcări, precum şi dreptul de a responsabiliza agenţii economici pentru comiterea acestora.

 

Atribuţiile funcţionale

Atribuţiile de baza ale Direcţiei sunt:

Participarea la elaborarea cadrului normativ în domeniu. Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi normative privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către agenţii economici, indiferent de forma de proprietate.  Efectuează controlul prin intermediul:

 

 1. -          Blanchetă /Informaţia trimestrială  privind importul, comercializarea şi stocul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.

   

  Structura Direcţiei

  Conform Organigramei Hotarîrii Guvernului Nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia ”Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi” este alcătuită din Secţia trasabilitate, control postomologare  şi echipament şi Serviciul monitoring reziduuri de pesticide şi fertelizanţi.

   

  Secţia trasabilitate, control postomologare  şi echipament - răspunde de eliberarea autorizaţiilor de import pentru produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, conform pct. 1³, art. 12 al Legii 119 din 22.04.2004; recepţionează informaţiile trimestriale privind stocurile de produse agrochimice păstrate în depozitele agenţilor economici licenţiaţi în domeniul respectiv; sistematizează informaţia furnizată de agenţii economici în formulare speciale (Forma 2), privind utilizarea pesticidelor cu indicarea volumului de substanţă activă; monitorizează efectuarea controlului oficial de către inspectorii raionali/municipali, şi duce evidenţa actelor de control întocmite; elaborează graficul trimestrial de controale oficiale planificate şi inopinate; asigură secţiile raionale/municipale de profil cu suport metodologic.

   

  Serviciul monitoring reziduuri de pesticide şi fertelizanţi - asigură respectarea şi promovarea bunelor practici agricole cu scopul de a evita depăşirea limitelor maxime admisibile (LMA) de reziduuri şi nitraţi în producţia de origine vegetală; recepţionează informaţia privind suprafeţele de culturi tratate împotriva dăunătorilor, duce evidenţa Certificatelor privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor conform art. 23¹ al Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004.

   

  Acte permisive şi Formulare emise în cadrul Direcţiei

 2. Certificat рrivind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 3. Autorizaţie de funcţionare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 4. Autorizaţie de import (sau de producţie, după caz) a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 5. Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 6. Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 7. Raport  privind  derularea măsurilor  de  protecţie  a  plantelor  împotriva dăunătorilor,  bolilor  şi  buruienilor/ Formularul nr.1
 8. Raport privind stocul şi utilizarea produselor de uz fitosanitar/  Formularul nr. 2
 9.  
 10. Efectuarea controlului subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei asupra completării Registrelor de evidenţă a importului, comercializării şi stocului, precum şi a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor conform cerinţelor Regulamentului privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională şi conform altor acte legislative în vigoare;
 11.  evidenţa utilizatorilor şi agenţilor economici, importatori de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi şi eliberarea certificatelor рrivind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
 12. efectuarea evidenţei importului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
 13. Procesarea cererilor agenţilor economici pentrul importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor şi eliberarea autorizaţiilor de import (sau de producţie, după caz) a produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor
 14. Efectuarea supravegherii şi controlului de stat asupra fabricării, importului, transportării, depozitării, comercializării şi utilizării  produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi; 
 15. Controlul asupra înregistrării tratamentelor fitosanitare ale semănăturilor, plantaţiilor şi ierburilor perene şi a lucrărilor de aplicare a fertilizanţilor de către deţinătorii de terenuri agricole, în Registrului de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor înregistrat şi sigilat de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei.
 16. Eliberarea Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, în baza înscrierilor din Registrul evidenţei tratărilor. Aceste înregistrări au valoare de act oficial în procesul controlului calităţii lucrărilor efectuate şi al controlului privind inofensivitatea producţiei.
 17. Recepţionarea, sistematizarea şi generalizarea raportului trimestrial privind stocul şi utilizarea produselor de uz fitosanitar prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei şi prezentarea acestuia conducerii.
 18. Asigurarea şi supravegherea trasabilităţii produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi pentru fiecare lot importat prin identificări înregistrate, în condiţiile Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi prin:
 19.  aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale, normelor tehnice şi legislaţiei fitosanitare de către agenţii economici în domeniu; 
 20.  respectării de către beneficiarii funciari, indiferent de subordinea şi tipul lor de proprietate, a regulilor de tratament contra bolilor, vătămătorilor şi buruienilor; 
 21. fabricării, etichetării, importului, păstrării, achiziţionării, transportării şi comercializării produselor de uz fitosanitar, precum şi administrării uniforme şi echilibrate a fertilizanţilor naturali şi chimici;
 22.  corectitudinii utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor,adică - doar în scopurile pentru care au fost omologaţi, în limitele termenilor de valabilitate ale acestora  conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor permise pentru utilizare în Republica Moldova,  instrucţiunilor, recomandărilor şi indicaţiilor metodico - tehnologice, stabilite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; 
 23. respectării cerinţelor generale privind depozitarea, transportarea, evidenţa şi neutralizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor inutilizabile şi interzise;
 24.  calităţii şi corespunderii produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, importate şi omologate în republică, standardelor naţionale şi internaţionale;
 25. gestionării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, respectării normelor fitosanitare ce asigură excluderea acumulării acestora peste nivelul maxim admisibil în producţia agricolă, precum şi controlul realizării de către beneficiarii funciari a măsurilor de protecţie şi de prevenire a poluării aerului, apei, solului şi a producţiei agricole cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi; 
     
Evenimente

 

 1. Cerere de autorizare a depozitului
 2. PROCEDURA de autorizare a depozitului de păstrare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanţi

Explicații pentru agenții economici:

Pentru transmiterea informaţiilor trimestriale solicitate, a cererilor pentru eliberarea autorizaţiei de import a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor  agenţii economici pot trimite  formularele:
- prin poştă la adresa Bd. Ştefan cel Mare 162. Chişinău
- prin fax- 0 22 212 605,
- prin poşta electronică - d.protectiaplantelor@mail.ru
Pentru alte informaţii contactaţi inspectorii secţiilor raionale/municipale de control al produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi.

 

Direcția Controlul Produselor de uz Fitosanitar și Fertilizanți

Cristina Gradinaru - șef direcție

Tel: 0 22 264 683
e-mail: cristina.gradinaru@ansa.gov.md

Valeriu Bodaci – inspector principal
Tel: 0 22 264 683
e-mail: valeriu.bodaci@ansa.gov.md

 

Gheorghita Llilia  – inspector principal
Tel: 0 22 264 682
e-mail: lilia.gheorghita@ansa.gov.md

Ludmila Prohorenco – inspector superior
Tel: 0 22 264 682
e-mail: ludmila.prohorenco@ansa.gov.md