• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția control semincer

Informaţii generale

Direcția control semincer (DCS) este departamentul responsabil de supravegherea oficială a producerii și comercializării materialului semincer de culturi de câmp, legumicole, bostănoase și cartof și a materialului de înmulțire și săditor fructifer, viticol și decorativ.
Misiunea de bază a DCS este certificarea materialului semincer și săditor. Prin certificare este admis spre multiplicare și ulterior spre comercializare doar materialul pentru care poate fi demonstrată și confirmată documental proveniența și pentru care menținerea identității distinctive este respectată de la faza multiplicării și până la cea a comercializării. În ceea ce privește producția de pepinieră, afară de verificarea aspectelor legate de autenticitate și puritate varietală, sistemul de certificare aduce garanții suplimentare și în plan fitosanitar, materialul găsit bolnav și infectat cu organisme dăunătoare periculoase fiind respins necondiționat de la certificare.
Afară de rolul său executiv în aplicarea și verificarea conformării producătorilor la prevederile legislației în domeniul producerii și comercializării materialului semincer și săditor, DCS participă la actualizarea cadrului legal și a celui normativ prin elaborarea de noi proiecte de regulamente, instrucțiuni și proiecte de modificări ale legilor. În ceea ce ține de certificare, DCS este axată pe ameliorarea constantă a serviciilor prestate, folosind experiența din teren pentru a perfecționa în permanență cadrul normativ, în beneficiul exclusiv al producătorilor.
Exercitarea în teren a atribuțiilor DCS revine inspectorilor teritoriali abilitați cu funcția de control semincer. Inspectorii sunt cei care supraveghează nemijlocit procesele de producere, condiționare și comercializare a materialului semincer și săditor, verifică documentația aferentă și corectitudinea completării și ținerii registrelor prevăzute pentru acest tip de activitate economică. În raioanele țării și în relația cu producătorii și beneficiarii locali, inspectorul teritorial este reprezentantul legal al statului în domeniul producerii, verificării calității și desfacerii materialului semincer și săditor.

Explicații cu privire la domeniul de activitate gestionat:

  1. Înregistrarea agenților economici

Pentru a obține dreptul de a produce, prelucra și comercializa semințe și material săditor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, agenții economici sunt autorizați de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor și sunt înscriși în Registru, cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
    1) pentru producerea seminţelor:
    a) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de terenuri agricole:
    – pentru culturile de câmp – cel puţin 300 ha; 
    – pentru culturile legumicole, bostănoase şi de cartof în sol deschis – cel puţin 30 ha, iar pentru producerea formelor parentale în spaţii protejate – cel puţin 180 m²; 
    b) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de terenuri agricole cu suprafaţa de peste 0,5 ha pentru înfiinţarea pepinierelor (înfiinţarea se admite numai în baza proiectelor elaborate de instituţiile specializate);
    c) să dispună de bază biologică pentru multiplicare (seminţe, sâmburi, ramuri altoi, portaltoi, arbuşti fructiferi etc.) sau de contract privind producerea seminţelor încheiat cu amelioratorul sau cu menţinătorul; 
    d) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de spaţii de depozitare şi de prelucrare dotate cu utilaj şi echipament pentru menţinerea calităţii seminţelor;
    e) să respecte asolamentele şi normele privind producerea, condiţionarea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea seminţelor;
    2) pentru prelucrarea seminţelor, să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de:
    a) spaţii de depozitare, păstrare şi condiţionare;
    b) utilaje de condiţionare, uscare, tratare, ambalare, cântărire şi etichetare;
    c) mijloace de transport, după caz;
  3) pentru comercializarea seminţelor:
    a) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de spaţii de depozitare şi de comercializare dotate cu utilaje şi echipament pentru menţinerea calităţii seminţelor;
    b) să respecte normele privind calitatea seminţelor.

Pentru a obţine înscrierea în Registru, agenţii economici depun la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor următoarele documente: 
    a) cererea privind înregistrarea, cu indicarea activităţii respective (producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor);
    b) copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;
    c) copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea înregistrată; 
    d) copia de pe documentul ce confirmă deţinerea, în proprietate sau în folosinţă, a terenului agricol (pentru producere); 
    e) declaraţia pe propria răspundere privind multiplicarea seminţelor sau contractul de producere a seminţelor, încheiat cu amelioratorul sau cu menţinătorul.

  1. Certificarea pepinierei pomicole, bacifere și viticole

Certificarea în pepiniera pomicolă – o privire de ansamblu

Producerea materialului săditor fructifer și viticol face parte din genurile de activitate economică reglementate de către Stat. În acest sens, legislația Republicii Moldova prevede obligativitatea certificării materialului de înmulțire și săditor atunci când acesta este destinat comercializării sau utilizării personale pentru înființarea plantațiilor multianuale mai mari decât 0,5 ha. Serviciul oficial de certificare este prestat de către ANSA.
În esență, în pepiniera unde se produce material săditor fructifer și viticol, certificarea constă în verificarea originii (astfel fiind stabilită proveniența) și a conservării identității soiurilor pe tot segmentul producerii (astfel fiind asigurată trasabilitatea). Totodată, în cadrul inspecțiilor realizate în teren de către inspectorii teritoriali ai ANSA, este examinată starea fitosanitară și fiziologică a plantelor și se verifică dacă aceste plante sunt pretabile la înființarea plantațiilor multianuale.
Prin monitorizarea producerii materialului săditor, de la înfiinţarea plantaţiilor mamă şi până la expedierea pomilor altoiţi din pepinieră, certificarea aduce garanţii în privinţa autenticităţii şi a purităţii varietale a pomilor certificaţi. Certificarea oficială constituie totodată şi un factor de descurajare pentru pepinieriștii neonești pe care îi abate din intenţia de a comercializa alte soiuri decât cele solicitate de clienţi, dar prezentate drept ceea ce îi interesează pe aceştia. Obligativitatea respectării rigorilor certificării de către producători previne sau diminuează considerabil riscul de amestecuri de soiuri la diferite etape ale producerii, previne răspândirea materialului săditor infectat și constituie un fundament pentru confirmarea calității materialului certificat.

Certificarea plantațiilor mamă.
Înscrierea culturii la multiplicare.

În ceea ce privește pepiniera pomicolă, pentru a accede la certificarea oficială, producătorii adresează o Declaraţie de înregistrare a plantaţiilor mamă recent înfiinţate şi anual – Declaraţii de multiplicare pentru materialul de înmulţire sau săditor care urmează a fi comercializat în anul în curs sau anul viitor. Aceste declaraţii constituie formulare de procedură internă şi sunt adresate inspectorului teritorial care, după recepţionare, le verifică şi înregistrează culturile declarate la certificarea oficială. Înregistrarea la multiplicare a materialului se acceptă cu condiţia că pot fi prezentate acte de provenienţă pentru acest material. În cazul pepinierei viticole, producătorii informează inspectorul teritorial despre altoirile efectuate și ulterior – despre randamentul prinderii acestora în școala de vițe.

Inspecția în câmp

În cursul perioadei de vegetaţie, inspectorul efectuează câteva inspecţii în câmp în cadrul cărora verifică starea culturală în pepinieră, izolarea spațială a sectoarelor unde se produce material certificat din punct de vedere virotic (virus free sau virus tested), marcarea clară şi distinctivă a diferitor specii şi soiuri, ţinerea registrelor de evidenţă a câmpurilor unde se produc pomii sau butașii altoiţi . Totodată, la ultima inspecţie în câmp, inspectorul, care poate fi însoţit şi de un consultant științific, verifică autenticitatea şi puritatea varietală a soiurilor declarate în funcţie de trăsăturile morfologice distinctive, specifice fiecărui soi în parte.
Către sfârşitul verii – început de toamnă, pepinieristul obţine etichetele oficiale eliberate de către inspectorul teritorial. După recoltare și etichetarea în mod corespunzător a materialului săditor, inspectorul teritorial efectuează ultimul control oficial, în cadrul căruia verifică calitatea exterioară a materialului săditor şi completează un Raport de analiză a calităţii exterioare a pomilor sau vițelor altoite. Dacă au fost respectate toate prevederile legislaţiei în vigoare privind certificarea materialului săditor, pepinieristul obţine Certificatul de valoare biologică, care este documentul oficial care autorizează comercializarea producției de pepinieră.

 

      3.Certificarea materialului semincer de culturi de câmp, legumicole, bostănoase și cartof

Înscrierea sectoarelor semincere la multiplicare

Agenţii economici înregistraţi pentru producerea materialului semincer adresează inspectorului teritorial o Declaraţie de multiplicare, la care anexează documentația aferentă,  la direcţiile teritoriale ale ANSA, pentru culturile de toamnă – până la data de 15 decembrie, pentru porumb și floarea soarelui – până la 01 iunie, iar pentru celelalte culturi agricole de primăvară – până la 15 mai. Inspectorul teritorial verifică Declarațiile de multiplicare și, dacă cultura întrunește toate condițiile stipulate în legislația privind certificarea acestora – cultura declarată este admisă pentru certificarea oficială.

Inspecția în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a culturilor agricole

Controlul sectoarelor semincere (inspecţia în câmp) se efectuează de către inspectorii teritoriali ai Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, nominalizaţi anual prin ordinul directorului Agenţiei, în baza Declaraţiilor de multiplicare prezentate Agenţiei. Inspectorul se deplasează în teren însoțit de agentul economic. În cursul perioadei de vegetație sunt efectuate câteva inspecții în câmp în cadrul cărora este verificată starea culturală, izolarea spațială a sectoarelor semincere, identitatea şi puritatea varietală. Atunci când cultura întruneşte condiţiile stabilite, inspectorul  eliberează Documentul de inspecție în câmp, care este documentul oficial care permite ulterior comercializarea materialului semincer. În cazurile când aceste condiții nu sunt satisfăcute, este prevăzută o procedură de respingere și de rebutare a sectoarelor semincere.

Determinarea calităţii seminţelor

Determinarea calității semințelor se efectuează la solicitarea agentului economic, la prezentarea de către acesta:   
•    a probei de laborator prelevate de către inspector, în conformitate cu cerinţele naţionale sau internaţionale;
•    a procesului-verbal de prelevare a probelor, întocmit de inspectorul teritorial şi semnat de ambele părţi;
•    a Documentului de inspecţie în câmp sau a Certificatului de calitate eliberat anterior;
•    a documentelor care confirmă provenienţa seminţelor importate.

Condiții speciale pentru producerea și livrarea materialului semincer în cadrul schemelor semincere OECD

În anul 2008 Republica Moldova a aderat la schemele OECD. Aceste scheme de producere și certificare varietală a semințelor au fost concepute și implementate în țările aderente în scopul încurajării folosirii semințelor de calitate consistent mai înaltă. Participarea Republicii Moldova a fost aprobată pentru următoarele scheme semincere:
•    semințe de culturi cerealiere;
•    semințe de porumb și sorg;
•    semințe de legume;
•    semințe de trifoi subteran și alte specii similare;
•    semințe de ierburi și leguminoase;
•    semințe de crucifere și de alte specii oleaginoase și pentru fibre.

Materialul semincer înscris la certificare în cadrul schemelor semincere OECD este supus unor inspecții oficiale efectuate în sectoarele de producere. După recoltarea semințelor, se efectuează o verificare suplimentară cunoscută sub denumirea de ”post-control”. Scopul efectuării post-controlului este verificarea identităţii şi a purităţii varietale,  a gradului de sterilitate a liniilor consangvinizate şi analogilor lor sterili, precum şi a analogilor soiurilor şi hibrizilor simpli sterili şi calităţii de soi a materialului semincer.

Sunt supuse post-controlului următoarele categorii de seminţe a soiurilor înregistrate:
•    seminţele de prebază, bază;
•    seminţele de hibrizi;
•    seminţe Certificate generaţia I;
•    seminţele de import (soiuri înregistrate).

Verificarea seminţelor în post-control identifică:
•    dacă caracterele soiurilor au rămas distincte, uniforme şi stabile în cursul multiplicărilor, conform descrierii oficiale în baza căreia a fost înregistrat soiul în registrul soiurilor de plante şi dacă puritatea varietală corespunde normelor;
•    acţiunile de interzicere la multiplicare sau în producţia pentru utilizare a loturilor de seminţe necorespunzătoare ca identitate, puritate şi stare fitosanitară;
•    activităţile de supraveghere şi monitorizare a activităţii agenţilor economici înregistraţi care produc şi multiplică sau prelucrează şi comercializează seminţe în vederea păstrării identităţii şi purităţii varietale.
Post-controlul în câmp este un segment al activităţii de însămânțare a materialului semincer pe parcele şi pe suprafeţe identice şi se organizează pe terenurile Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (în continuare – Comisia de Stat)  şi se efectuează de Direcția control semincer, prin compararea cu proba – etalon (standard) din sămânţa amelioratorului sau din sămânţa de referinţă a soiurilor străine.
Post-controlul este obligatoriu în condiţiile în care lotul:
•    este destinat producerii unei noi generaţii de seminţe (post-controlul reprezintă în acest caz  precontrolul generaţiei următoare);
•    pentru sămânţa care provine din import, destinată multiplicării, se prelevă o probă de referinţă din fiecare lot de seminţe, înainte de semănat şi se trimite la Direcția control semincer
•    se verifică în post-control seminţele din toate loturile destinate exportului.

Direcția control semincer poate stabili verificarea în post-control a oricărei partide sau a oricărui lot de semințe, a soiurilor înregistrate când consideră necesară verificarea lor. În post-control, caracteristicile fiecărui soi(hibrid) se efectuează în conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan internaţional (OECD). Determinarea purităţii seminţelor de soi, precum şi a gradului de androsterilitate la analogii sterili, se efectuează de către o comisie mixtă, constituită din reprezentanţii ANSA, ameliorator sau menţinătorul  soiului  sau hibridului. Supravegherea metodică a post-controlului pentru determinarea purităţii de soi a seminţelor, precum şi a gradului de androsterilitate la analogii sterili este exercitată de Direcția control semincer.

Tehnologia cultivării plantelor pe sectoarele de seminţe la post-control  trebuie să corespundă cerinţelor  de creştere a plantelor utilizate în zona respectivă, prevederilor schemelor OECD şi prezentei instrucţiuni.

Prelevarea (ridicarea) probelor de seminţe  pentru post-control se efectuează de către inspectorii abilitaţi din cadrul Direcțiilor teritoriale ale ANSA, în prezenţa reprezentantului producătorului, respectiv a agentului economic care prelucrează sămânţa. Prelevarea probelor de seminţe pentru post-control se efectuează conform cerinţelor expuse în standardul 12036-85 “Seminţele de culturi agricole. Regulile de primire şi metodele de prelevare a eşantioanelor ”. In caz de divergenţe, aprecierea calităţii se efectuează în conformitate cu cerinţele standardului 12047-85 “Seminţele de culturi agricole. Regulile aprecierii calităţii pentru arbitraj”.

      4.Documentele și formularele direcției control semincer :

În privința materialului săditor pomicol:

Formulare de procedură internă:

1.    Declarație de înregistrare a plantațiilor-mamă
2.    Declarație de multiplicare
3.    Document de inspecție în câmp
4.    Declarație de certificare
5.    Certificat de valoare biologică
6.    Certificat de calitate la importul/exportul  materialului săditor;

În privința materialului săditor viticol:

Formulare de procedură internă

1.    Raport de evaluare a vițelor altoite maturate
2.    Raport de evaluare a calității vițelor vegetante
3.    Raport de evaluare a calității material de înmulțire viticol
4.    Certificat de valoare biologică
5.    Certificat de calitate a producătorului

În privința materialului semincer:

Formulare de procedură internă

1.    Declarație de multiplicare
2.    Raport de respingere
3.    Document de inspecție în câmp
4.    Certificat de varietate OECD
5.    Certificatul de calitate/buletinul de analiză a seminţelor pentru uz intern

Legislație

Legislație

Hotărâri de Guvern

Ordine 

Ghiduri 

Proceduri
Acte eliberate pe domeniul controlului semincer
Controale oficiale

Lista de verificare SM-1

Contacte

          

Pentru primirea informațiilor mai detailate Vă puteți adresa:

e-mail Direcție: dcs@ansa.gov.md

Cioclu Mariana – şef direcţie
Tel: 0-22-210-013
e-mail:  mariana.cioclu@ansa.gov.md

Besarab Oleg – șef adjunct direcție
Tel: 0-22-264-678
e-mail: oleg.besarab@ansa.gov.md

Glinschi Valentina – inspector principal
Tel: 0-22-264-680
e-mail: valentina.glinschi@ansa.gov.md

Cojocari Elena – inspector principal
Tel: 0-22-264-679
e-mail: elena.cojocari@ansa.gov.md

Ceban Serghei – inspector superior
Tel: 0-22-264-680
e-mail: serghei.ceban@ansa.gov.md