• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Comerț Internațional și Inspecție la Frontieră

Direcţia coordonarea posturilor la frontieră

     Direcţia coordonarea posturilor la frontieră este parte componentă a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

       Misiunea principală este implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul sănătatea animalelor, sănătatea plantelor şi a siguranţei alimentelor în timpul importului, exportului şi tranzitului, precum şi de supraveghere a asigurării respectării actelor normative cu impact în domeniu.

 

Sarcinile de bază ale Direcţiei:

1) realizează controlul prin posturile sanitar - veterinare şi fitosanitare şi prin alte structuri de inspecţie la frontieră al animalelor vii, plantelor, alimentelor, furajelor, medicamentelor, pesticidelor în scopul apărarii sănătăţii animalelor şi plantelor, apărării sănătaţii publice, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul ţării;

2) participă la elaborarea strategiei pentru siguranţa alimentelor privind apărarea sănătăţii animalelor şi a plantelor, apărarea sănătăţii publice, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul ţării, prevenirea introducerii şi răspîndirii organismelor dăunătoare de carantină pe teritoriul tarii, controlul produselor alimentare şi al furajelor, controlul produselor de protecţie a plantelor, precum şi la elaborarea informărilor oficiale;

3) colaborează cu alte structuri implicate în domeniul siguranţei alimentelor şi, acolo unde este cazul, coordonează acţiunile comune pentru întocmirea de planuri, organizarea metodologică a tematicilor specifice domeniului de responsabilitate, organizarea de instruiri şi pregătirea misiunilor de evaluare din partea Comisiei Europene, în domeniul său de competenţă;

4) organizează instruiri periodice ale personalului cu atribuţii de inspecţie şi control sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul posturilor sanitar veterinare şi fitosanitare, conform Programului naţional de instruire în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

5) poate participa la manifestarile tehnice sau instruirile organizate de către direcţiile din cadrul Agenţiei, la solicitarea acestora;

6) întocmeşte rapoarte periodice, note şi informări referitoare la activitatea desfăşurată şi cu privire la progresele înregistrate în domeniul său de activitate şi le înaintează conducerii Agenţiei;

7) participă la iniţierea şi elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi a instrucţiunilor tehnice care privesc activitatea pentru siguranţa alimentelor specifică;

8) avizează procedurile emise de personalul din cadrul Secţiei posturilor sanitar veterinare şi fitosanitare, Puncte de Intrare, Puncte de Import Desemnate, Puncte de Intrare Desemnate şi Puncte de ieşire privind efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor la frontieră;

9) controlează activitatea structurilor din subordine, dispune măsurile ce se impun şi informează conducerea cu privire la deficienţele de aplicare ale legislaţiei pentru siguranţa alimentelor şi măsurile dispuse;

10) coordonează şi administrează activitatea posturilor sanitar veterinare şi fitosanitare, Punctelor de Intrare, Punctelor de Import Desemnate, Puncte de Intrare Desemnate şi Puncte de Ieşire în domeniul siguranţei alimentelor;

11) asigură legătura dintre Agenţie şi structurile din subordine, prin transmiterea informaţiilor şi a dispoziţiilor privind modul de aplicare a legislaţiei specifice;

12) coordonează şi monitorizează respectarea legislaţiei pentru siguranţa alimentelor în vigoare privind activitatea de import, export şi tranzit, la nivelul structurilor din subordine;

13) elaborează şi actualizează procedurile specifice pentru efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor la nivel teritorial;

14) elaborează instrucţiuni şi proceduri aplicabile la nivelul posturilor sanitar veterinare şi fitosanitare, Punctelor de Intrare, Punctelor de Import Desemnate, Punctelor de Intrare Desemnate şi Punctelor de Ieşire în ceea ce priveşte controlul operaţiunilor de import, intrare şi tranzit cu animale vii, produse alimentare de origine animală şi furaje, plante si produse de origine vegetala, produse de protectie a plantelor;

15) coordonează şi controlează activitatea posturilor de inspecţie la frontieră în ceea ce priveşte controlul transporturilor personale cu produse de origine animală sau plante si produse vegetale interzise a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova;

16) elaborează programul de activitate al posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar şi îl înaintează Directorului general al Agenţiei pentru avizare;

17) analizează raportul privind realizarea programului de activitate, verifică modul în care sunt respectate atribuţiile personalului posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar, stabilite de conducerea Agenţiei şi propune după caz aplicarea unor măsuri;

18) analizează raportul lunar de activitate al posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar şi propune, după caz, măsuri de îmbunătăţire a activităţii;

19) analizează sesizările şi reclamaţiile de la nivelul posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar  parvenite de la persoane fizice şi juridice;

20) evaluează riscurile de introducere a bolilor pe teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a activităţilor comerciale;

21) monitorizarea situaţiei epidimiologice internaţionale, privind evaluarea bolilor, consultînd sistematic site-urile oficiale ale Comunităţii Europene şi OIE;

22) autorizarea unităţilor ce efectuează operaţuini de export/import cu mărfuri supuse controlului, avizării şi supravegherii sanitar-veterinare de stat;

23) inspectarea şi respectiv autorizarea/retragerea autorizaţiei după caz, a unităţilor din alte ţări ce efectuează operaţiuni de export în Republica Moldova de mărfuri supuse controlului, avizării şi supravegherii sanitar-veterinare de stat, conform cerinţelor şi normelor sanitar-veterinare în vigoare;

24) controlul  unităţilor din Republica Moldova autorizate sanitar-veterinar pentru efectuarea operaţiunilor de export/import, de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar de stat;

25) monitorizează şi coordonează exportul/importul/tranzitul de mărfuri supuse controlului sanitar veterinar de stat, cu eliberarea avizului sanitar-veterinar de import/export/tranzit;

26) coordonează şi controlează activitatea posturilor sanitar veterinare şi fitosanitare în ceea ce priveşte introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a animalelor de companie provenite din ţări terţe;

27) coordonează şi controlează activitatea posturilor sanitar veterinare şi fitosanitare în ceea ce priveşte introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor si produselor vegetale din ţări terţe;

28) coordonează şi controlează activitatea posturilor sanitar veterinare şi fitosanitare în ceea ce priveşte introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor de protectie a plantelor din ţări terţe;

29) coordonează activitatea de gestionare a deşeurilor de la bucătăriile mijloacelor de transport internaţional navale şi aeriene în posturilor sanitar veterinare şi fitosanitare;

30) participă, potrivit competenţelor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANCO în domeniul siguranţei alimentelor;

31) implementează ansamblul de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenţiei;

32) monitorizarea operaţiunilor de import şi tranzit cu animale vii, produse de origine animală şi subproduse de origine animală în sistemul computerizat TRACES;

33) participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Agenţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita compeţentelor specifice.

 

Structura Direcţiei :

Alexandru Donica - şef Direcţie
Tel.: 022 294-715
e-mail: alexandru.donica@ansa.gov.md

Viorel Chetrari - șef adjunct Direcție
Tel.: 022  294-715
e-mail: viorel.chetrari@ansa.gov.md

Elena Gorneț – inspector principal
Tel.: 022  294-715
e-mail: elena.gornet@ansa.gov.md

Ina Naraevscaia– inspecor principal
Tel.: 022  294-715
e-mail: ina.naraevscaia@ansa.gov.md

 

Sarcinile principale ale Direcței:

  1. Realizează controlul prin posturile de control sanitar - veterinare şi fitosanitare şi prin alte structuri de inspecţie la frontieră al animalelor vii, alimentelor şi plantelor, furajelor, medicamentelor, pesticidelor în scopul apărarii sănătăţii animalelor şi plantelor, apărării sănătaţii publice, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul ţării;
  2. Coordonează şi administrează activitatea posturilor de control sanitar- veterinar şi fitosanitar în domeniul siguranţei alimentelor;
  3. Coordonează şi monitorizează respectarea legislaţiei pentru siguranţa alimentelor în vigoare privind activitatea de import, export şi tranzit, la nivelul structurilor din subordine;
  4. Elaborează instrucţiuni şi proceduri aplicabile la nivelul posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar în ceea ce priveşte controlul operaţiunilor de import, export şi tranzit cu animale vii, produse alimentare de origine animală şi furaje, plante si produse de origine vegetala, produse de protectie a plantelor;
  5. Coordonează şi controlează activitatea posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar în ceea ce priveşte controlul transporturilor persoanelor fizice şi juridice cu produse de origine animală sau plante si produse vegetale interzise a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova;
  6. Elaborează şi promovează, în colaborare cu alte direcţii şi autorităţi abilitate, cadrul legal în domeniul sanitar-veterinar şi fitosanitar, inclusiv importului, exportului şi tranzitului mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar şi fitosanitar;
  7. Implementarea tuturor actelor legislative ce reglementează importul, exportul şi tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar veterinar şi fitosanitar în scopul neadmiterii pătrunderii din afara ţării al animalelor bolnave şi a altor mărfuri supuse controlului sanitar veterinar de stat în stare neconformă precum şi de seminţe, material săditor, alte materiale şi obiecte supuse carantinei;
  8. Colectează şi analizează date pentru a permite caracterizarea şi monitorizarea riscurilor care au o influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei alimentare.