• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția audit intern

Informaţii generale

Auditul intern reprezintă o activitate independentă și obiectivă de asigurare și consiliere, destinată să adauge valoare şi să îmbunătăţească activitatea unei entități publice. Auditul intern ajută entitatea publică în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluînd şi îmbunătăţind eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță.

Scopul auditului intern este acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii entităţii publice.

Subdiviziunea de audit intern este instituită în subordinea directă a managerului entităţii publice şi îi raportează în mod direct acestuia.

Funcţiile principale ale Direcției Audit Intern:

Misiunea Direcției Audit Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control prin realizarea activităţii obiective şi independente cu oferirea serviciilor de asigurare şi consultanţă pentru a îmbunătăţi operaţiunile ANSA şi a contribui la obținerea unei plus valori.

Rolul auditului intern este de a asista managementul ANSA în evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor, controlului şi managementului riscurilor, menite să asigure atingerea obiectivelor instituţiei şi gestionarea adecvată a riscurilor, prin evaluarea eficienței sistemului de management financiar şi control cu oferirea recomandărilor pentru îmbunătăţirea lui.

Întru realizarea misiunii Direcției Audit Intern, auditorii interni, au acces la toate activităţile ANSA pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod care asigură:

 1. realizarea obiectivelor ANSA;
 2. identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul corespunzător al riscurilor;
 3. interacţiunea adecvată cu/între subdiviziunile ANSA;
 4. corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor;
 5. conformitatea activităţii angajaţilor cu politicile, procedurile, regulamentele ANSA şi indicaţiile conducerii;
 6. economicitatea, eficienţa şi siguranţa resurselor;
 7. realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor ANSA;
 8. perfecţionarea sistemului de management financiar şi control;
 9. aplicarea adecvată a cadrului normativ legal.
Legislație
 1. Regulamentul intern:  Carta de audit intern a Direcției Audit Intern  
 2. Codul etic al auditorului intern
 3. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern
 4. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public nr 556 din 19.11.2019
 5. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public nr. 617 din 11.12.2019
 6. Ordinul MF nr. 4 din 09.01.2019 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială”
 7. Ordin MF nr. 189 din  05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”
 8. Ordinul MF nr. 105 din 15.07.2013 „Privind aprobarea normelor metodologice de audit intern în sectorul public"
 9. Ordinul MF nr. 153 din 12.09.2018 ,, Cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern”
 10. Ordinul MF nr. 176 din 26.12.2019  ,, Cu privire la raportarea activității de audit intern în sectorul public” Ordinul MF nr. 100 din 29.08.2012 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public”
Contacte

Pentru primirea informațiilor suplimentare :

Tatiana Cebotari – auditor intern superior, șef direcție interimar
Tel: 0-22-264-689
e-mail: tatiana.cebotari@ansa.gov.md

Victoria Macovei – auditor intern superior, șef direcție adjunct interimar
Tel: 0-22-264-689
e-mail: victoria.macovei@ansa.gov.md

Ghenadie Gîrla – auditor intern
Tel: 0-22-264-689
e-mail: ghenadie.girla@ansa.gov.md