• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția administrare și management intern

Informaţii generale

Funcțiile de bază ale Direcției

Direcția administrare și management intern o subdiviziune structurală din cadrul Agenției care, în limitele competenței sale, conlucrează cu subdiviziunile din cadrul aparatului Agenției în vederea acordării suportului logistic.

Misiunea principală a Direcției, constă în asigurarea eficientă a procesului de administrare, evidență și control asupra gestionării raționale a patrimoniului de stat din gestiunea economică a Agenției, inclusiv a entităților în care Agenția exercită funcția de fondator precum și subdiviziunile teritoriale.

 1. Asigură integritatea, gestionarea, înregistrarea și evidența patrimoniului de stat din gestiunea Agenției, la Agenția Servicii Publice.
 2. Asigură transmiterea după caz a patrimoniului Agenției, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcțiilor și altor mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.
 3. Asigură și monitorizează procesul de creare a condițiilor corespunzătoare de activitate pentru angajații Agenției.
 4. Asigură dotarea bazei tehnice-materiale (mobilier, inventar, utilaj și echipament) a Agenției.
 5. Coordonează aprovizionarea cu bunuri subdiviziunile structurale și teritoriale din cadrul Agenției.
 6. Asigură și coordonează primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor de la depozitul central al Agenției.
 7. Asigură gestionarea parcului auto a Agenției și inventarul din dotarea acestuia. Coordonează și verifică cum se organizează utilizarea și întreținerea automobilelor de serviciu și repararea acestora.
 8. Asigură gestionarea bonurilor de carburanți, eliberarea acestora din gestiune în baza consumurilor normative și utilizarea acestora potrivit reglementărilor aprobate prin ordine/dispoziții emise de directorul general.
 9. Asigură logistic întrunirile de protocol și ședințele de lucru a aparatului Agenției.
 10. Asigură arhivarea corespondenței Agenției.
 11. Asigură și prezintă la cererea directorului general adjunct pe probleme economice al Agenției, informație despre activitatea direcției.

Atribuțiile de bază ale Direcției

 1. Asigurarea gestionării eficiente a patrimoniului Agenției. Întreținerea în ordine și stare bună de funcționare a clădirilor, instalațiilor și echipamentelor inginerești.
 2. Realizarea măsurilor necesare în scopul economisirii și folosirii raționale a resurselor energetice.
 3. Menținerea în stare optimă și conform normelor igienice-sanitare în vigoare  a sediului Agenției.
 4. Respectarea regulilor de evidență și păstrare a bunurilor materiale. Acumularea și generalizarea necesităților și înaintarea demersurilor privind procurarea bunurilor, inclusiv a blanchetelor. Depozitarea și eliberarea acestora de la depozitul Agenției în baza documentelor indispensabile procedurii.
 5. Efectuarea în comun cu Direcția generală finanțe și contabilitate  a controalelor de oportunitate și inventariere a mijloacelor de transport și a bunurilor materiale și nemateriale atât la depozit  cât și în birourile Agenției și subdiviziunile teritoriale.
 6. Îndeplinirea acțiunilor corespunzătoare privind transmiterea, casarea și comercializarea mijloacelor fizice și altor bunuri materiale, conform legislației în vigoare.
 7. Primirea, depozitarea și eliberarea valorilor materiale, mărfurilor în baza dispozițiilor, cererilor și altor acte normative.
 8. Verificarea corectitudinii aprecierii devizelor de cheltuieli, a valorii de deviz conform borderourilor de resurse consumate la efectuarea reparației edificiilor, mijloacelor de transport, utilajului, etc.
 9. Participarea la seminare și/sau cursuri de perfecționare a colaboratorilor din cadrul subdiviziunii cu tematici  ce țin de întreținerea transportului, asigurarea în plan tehnice-material, rezolvarea altor probleme ce țin de competența Direcției.
 10. Acordarea asistenței informaționale și metodologice subdiviziunilor teritoriale, întru realizarea măsurilor prealabile necesare supunerii reviziei tehnice a transportului deținut, întreținerii acestuia în conformitate cu legislația în vigoare, a clădirilor aflate în gestiune.
 11. Elaborarea Planului de acțiuni privind măsurile de pregătire pentru activitatea în perioada rece a anului (toamnă – iarnă) a edificiilor Agenției și subdiviziunilor teritoriale și transportului din dotare.
 12. Exercitarea altor indicații ale șefului Direcției în limita competenței și prevederilor legislației în vigoare.
Actele normative în domeniul de specialitate
 1. Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
 2. Legea nr.131/2015 privind achiziții publice
 3. Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice
 4. HG63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
 5. HG 80/2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică pentru anii 2019-2023
 6. HG 901/2015 aprobarea Regulamentului cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică
 7. HG 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri immobile
 8. HG500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe

 

Contacte

Ciofu Dumitru – şef al Direcţiei
Tel: 0-22-264-693
e-mail: dumitru.ciofu@ansa.gov.md

Godoroja Ion – specialist principal
Tel: 0-22-264-693
e-mail: ion.godoroja@ansa.gov.md

Costaș Nelea– economist principal
Tel: 0 22 294 721
e-mail:  nelea.costas@ansa.gov.md

Romanova Rita – economist principal
Tel: 0 22 294 726
e-mail:  romanova.rita@ansa.gov.md

Cazac Ludmila – specialist principal
Tel: 0 22 294 721
e-mail: ludmila.cazac@ansa.gov.md

Ivanov Anatoli - inginer principal (parc auto)
Tel: 0 22 264 657
e-mail: anatoli.ivanov@ansa.gov.md

Donea Victor – administrator principal 
Tel: 0 22 264 657
e-mail:  victor.donea@ansa.gov.md

Rusnac Stela – arhivar
Tel: 0 22 294 721, 022-284-080
e-mail: stela.rusnac@ansa.gov.md