• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Achiziții Publice

Funcțiile de bază ale Secției Achiziții Publice:
 • Asigurarea bunei desfășurări a activității Agenției prin încheierea contractelor privind achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor în rezultatul organizării procedurilor de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoarea.
 • Elaborarea planului anual de efectuare a procedurilor de achiziții publice, precum și implimentarea acestuia prin organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică.
 • Organizarea și dirijarea lucrului contractual cu agenții economici prin intermediul Agenției Achiziții Publice, privind achiziții de bunuri, prestarea serviciilor și executarea lucrărilor.
 • Asigurarea onorării obligațiilor asumate de către ofertanți și beneficiari prin contractele încheiate.
 • Elaborarea documentelor de licitație și alte documente aplicabile în cadrul procedurii de achiziții publice și anume: contracte de achiziții publice, acorduri adiționale privind modificarea, rezilierea contractelor;
 • Asigură întocmirea şi păstrarea dărilor de seamă anuale privind realizarea contractelor de mică valoare şi transmiterea către Agenţia Achiziţii Publice în termeni prevăzuţi de legislaţia în vigoare;
 • Asigură recepţionarea ofertelor operatorilor economici, înregistrarea în registrul de evidenţă a ofertelor şi prezentarea pentru examinare grupului de lucu pentru achiziţii;

 

Cadrul normativ ce reglementează activitatea Secției Achiziții Publice
 1. Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărîrea Guvernului Nr. 600 din 26-06-2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 3. Hotărîrea Guvernului Nr. 665 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
 4. Hotărîrea Guvernului Nr. 666 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri;
 5. Hotărîrea Guvernului Nr. 667 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 6. Hotărîrea Guvernului Nr. 668 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;
 7. Hotărîrea Guvernului Nr. 1419 din 28-12-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice;
 8. Hotărîrea Guvernului Nr. 1418 din 28-12-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici;
 9. Hotărîrea Guvernului Nr. 1420 din 28-12-2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi;
 10. Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 71 din 24-05-2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii;
 11. Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 72 din 24-05-2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
 12. Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 84 din 15-06-2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv;
 13. Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 85 din 15-06-2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de negociere;
 14. Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 14 din 26-01-2017 cu privire la aprobarea formularului-tip al Dării de seamă privind procedura de achiziţie publică;