• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

Direcția Sănătatea și Bunăstarea Animalelor

 

Informaţii generale

Direcția are misiunea de a asigura sănătatea, protecția și bunăstarea animalelor de producere, cît și de companie, întru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase de la animale la om.

Sarcinile principale ale Direcției sunt:
 1. implementarea politicii statului şi coordonarea activităţii în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, prevenirea introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor pe teritoriul ţării, supravegherii identificării şi trasabilităţii animalelor și zootehnie;
 2. elaborarea şi asigurarea implementării reglementărilor şi instrucţiunilor cu caracter obligatoriu pe domeniile de competență ale Direcției;
 3. participarea la elaborarea de proiecte de acte normative care transpun legislaţia Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Acquis-ului veterinar împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei;
 4. asigurarea realizării programelor naţionale şi internaţionale de protecţie a teritoriilor faţă de infiltrarea şi răspîndirea bolilor infecţioase deosebit de periculoase, care necesită instituirea măsurilor de carantină, faţă de influenţele tehnologice şi alte impacturi negative asupra animalelor;
 5. controlul sanitar-veterinar, zootehnic, supravegherea şi controlul asupra identificării şi trasabilității animalelor, bunăstarii animalelor;
 6. controlul asupra bolilor contagioase ale animalelor, zoonozelor şi agenţilor zoonotici;
 7. realizează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, sistemul de analiză, gestionare şi comunicare a riscului în domeniul introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor pe teritoriul ţării;
 8. analiza riscului privind introducerea bolilor epizootice şi zoonozelor la importul/tranzitul animalelor vii și materialului germinativ;
 9. elaborarea și aplicarea procedurilor în domeniul de competență ale Direcției.
 
Direcţia este compusă structural din domenii:
 1. sănătatea animală,
 2. monitorizarea zoonozelor,
 3. notificarea bolilor și epizootologie,
 4. bunăstarea și supravegherea trasabilităţii animalelor,
 5. supraveghere zootehnică
 
Atribuţiile principale ale Direcţiei:
 1. asigură elaborarea planului anual de controale oficiale de stat, în conformitate cu planul multianual de controale, monitorizează executarea acestuia și a măsurilor întreprinse ca urmare a neconformităților depistate în urma inspecţiilor efectuate asupra operatorilor economici care operează pe compartimentul de competență al Direcției;
 2. elaborează strategia de control oficial în baza analizei riscului în domeniile sale de competență;
 3. asigură implementarea politicilor şi strategiilor în domeniile sale de competență;
 4. acordă asistenţă informaţională şi metodologică în aplicarea cadrului normativ în domeniile sale de competență;
 5. elaborează analizele de risc în funcţie de situaţia epidemiologică;
 6. formarea şi valorificarea rezervei republicane de mijloace de uz veterinar pentru desfăşurarea unor măsuri antiepizootice şi a altor activităţi speciale;
 7. urmăreşte şi supraveghează situaţia epidemiologică în funcţie de evoluţia unor boli la animale prin monitorizarea datelor transmise din teritoriu;
 8. monitorizează situaţia internaţională privind evoluţia bolilor consultînd zilnic site-ul Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, pentru preluarea informaţiilor privind situaţia epidemiologica internaţională;
 9. notifică intern şi internaţional la Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, situaţia bolilor în conformitate cu reglementările legislaţiei veterinare naţionale şi internaţionale;
 10. elaborează programe de măsuri în vederea aplicării conceptului de zonare şi regionalizare a teritoriului Republicii Moldova în combaterea şi eradicarea unor boli;
 11. monitorizează modul în care se realizează supravegherea veterinară pentru bolile infectocontagioase specifice şi de mare difuzibilitate, inclusiv encefalopatiile spongiforme transmisibile, conform prevederilor programului;
 12. pregătește din timp administraţia centrală, precum şi unităţile colaboratoare din domeniul privat pentru combaterea epidemiei, astfel încît să se atingă în timpul cel mai scurt capacitatea optimală de reacţie a forţelor implicate;
 13. planifică efectiv activităţile de combatere a epidemiilor în rîndul animalelor, conform normelor şi măsurilor stipulate în manualul operaţional;
 14. participă la organizarea centrelor de criză la nivel local pentru managementul epidemiilor, în vederea activării lor în caz de necesitate;
 15. organizează şi desfăşoară scenarii şi exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiilor unor boli majore (simulări la nivel naţional şi împreună cu statele vecine, precizate în reglementările europene);
 16. avizează documentaţia cu privire la despăgubirile acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 17. participă la organizarea, în condiţiile legii, a procesului de achiziţii publice ale medicamentelor de uz veterinar, utilajului, consumabilelor şi altor materiale pentru satisfacerea necesităţilor instituţiilor sanitar-veterinare din subordine şi adoptarea măsurilor în vederea optimizării acestui proces;
 18. controlează, în condiţiile legii, supravegherea activităţii sanitar-veterinare de liberă practică pe întreg teritoriul ţării;
 19. participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorităţii publice, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la activitățile sanitar-veterinare;
 20. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii supraveghere sanitar-veterinară și subdiviziunilor teritoriale;
 21. elaborează şi realizează programul anual de instruiri al Direcției în domeniul specific de activitate;
 22. participă, potrivit competenţelor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANTE, în domeniul specific de activitate;
 23. participă la cursuri de perfecţionare, specializare, schimburi de experienţă, la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniul specific de activitate;
 24. elaborează şi implementează procedurile generale/procedurile specifice/ instrucţiunile de lucru/manualele, precum şi toate documentele în domeniul specific de activitate, în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenţiei;
 25. vizează obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici;
 26. promovează şi cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă în subdiviziune şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase;
 27. participă la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor interpersonale;
 28. elaborează/revizuiește fişele de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul Direcției, din subdiviziunile teritoriale la compartiment;
 29. promovează normele de conduită a funcţionarilor publici.

 

Pentru primirea informațiilor suplimentare contactați :

Vitalie Carauş – Șef Direcţie
Tel: 0 22 210 338
e-mail:  vitalie.caraus@ansa.gov.md

Rodica FOTESCU – inspector principal
Tel: 0 22 26 46 71 
e-mail: rodica.fotescu@ansa.gov.md

Mihail Ţîmpău – inspector principal
Tel: 0 22 26 46 72
e-mail: mihai.timpau@ansa.gov.md

Arcadie Mutruc – inspector principal 
Tel: 0 22 26 46 72
e-mail: arcadie.mutruc@ansa.gov.md

Mihai Dobrojan - inspector principal
Tel: 0 22 26 46 73
e-mail: mihai.dobrojan@ansa.gov.md

Leonid Botnariuc – inspector superior
Tel: 0 22 21 02 69
e-mail: leonid.botnariuc@ansa.gov.md

Cristina Sîrbu - inspector superior
Tel: 0 22 26 46 71
e-mail: cristina.sirbu@ansa.gov.md

Oxana Popa – inspector superior
Tel: 0 22 21 02 69
e-mail: oxana.popa@ansa.gov.md

Elena Coadă – inspector superior
Tel: 0 22 26 46 71
e-mail: elena.coadă@ansa.gov.md

 

Proceduri

 

Planuri - Manuale

 

Pesta porcină africană

 1. Planul de contingenţă
 2. Manualul operaţional pentru intervenția în focarele PPA
 3. Ordin 293
 4. Manualul operaţional PPC/PPA
 5. Curățarea și dezinfecția
 6. GHID PRIVIND CERIN'ELE DE INTRARE ȘI IEȘIRE DIN EXPLOATAȚIA DE ANIMALE ÎN CAZ DE SUSPICIUNE SAU CONFIRMARE A BOLILOR EXTEM DE CONTAGINOASE

 

 

Newcastle

 1. Plan contingență Newcastle
 2. Manualul operaţional Newcastle
 3. Ordin 458

Febra aftoasă

 1. Plan contingență FA
 2. Manualul operaţional FA
 3. Ordinul Nr. 253 

Pesta porcină clasică

 1. Plan contingență PPC
 2. Manualul operaţional PPC
 3. Manualul operaţional PPC-PPA
 4. Ordin 448

Bluetongue

 1. Plan contingență Bluetangue
 2. Manualul operaţional Bluetangue
 3. Ordin 3

Encepalofatia Spongiformă Bovină

 1. Plan contingență ESB
 2. Manualul operaţional ESB
 3. Ordin 19

Dermatoza Nodulară Contagioasă

 1. Ghid practic pentru medicii veterinari

 2. ORDINUL Nr. 515 din 16 decembrie 2019 Cu privire la aprobarea Planului de contingență pentru Dermatoza nodulară contagioasă (virotică) а bovinelor și Manualului operațional pentru intervenția în focarele de Dermatoză nodulară contagioasă (virotică) а bovinelor

 3. Planul de contingenţă al Republicii Moldova pentru dermatoza nodulară contagioasă (virotică) a bovinelor (Lumpy Skin Disease)
 4. MANUAL OPERAŢIONAL pentru intervenția în focarele de dermatoză nodulară contagioasă (virotică) a bovinelor (Lumpy Skin Disease)

Pesta rumegătoarelor mici

 1. ORDINUL Nr. 255 din 2 iulie 2020 Cu privire la aprobarea Planului de contingență pentru pesta rumegătoarelor mici și Manualului operațional pentru intervenția în focarele de pestă a rumegătoarelor mici

 2. Planul de contingenţă al Republicii Moldova pentru pesta rumegătoarelor mici

 3. MANUAL OPERAŢIONAL pentru intervenția în focarele de pesta rumegătoarelor mici

 

Boala  veziculoasă a porcului

 1. Ordinul №386
 2. Plan conting. BVS 
 3. Manual operational BVS

 

Manuale de diagnostic

Gripa aviară

Boala de Newcastle

PPA

PPC