• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Informaţii publice

Rechizite bancare

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu 63
Cod fiscal: 1013601000082
Cod IBAN: MD18TRPAAA142310A00502AA
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X

Declaraţia privind buna guvernare

Declaraţia privind buna guvernare 13.02.2018
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Direcția Finanțe și contabilitate
 1. Devizul de cheltuieli pentru desfășurarea Seminarului Regional IPPC/FAO cu genericul „Sănătatea plantelor și dezvoltarea capacităților instituționale” pentru state din Europa și Asia Centrală
 2. Devizul de cheltuieli pentru desfășurarea Ședinței consiliului de coordonare a plantelor din carantină a statelor membre CSI

 

Direcţia Sănătate și Bunăstarea Animalelor

BOLILE ANIMALELOR

LISTA UNITĂȚILOR AUTORIZATE

L I S T A întreprinderilor autorizate sanitar-veterinar care efectuează operaţiuni de import/export al animalelor vii (august 2015)


Legislaţie, Ordine, Instructiuni

Legislaţie

Hotărâri de Guvern

Ordine

Direcţia Protecţia Plantelor

Importatorilor materialului de înmulţire şi săditor viticol


Propunerile pentru includerea următoarelor întreprinderi spre aprobarea părţii ruse (perioada iulie 2016 - aprilie 2017, pe măsură recepţionării cererilor) 
Cererea solicitantului

Legislaţie:

 1. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară
 2. Hotărârea de Guvern nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină
 3. Hotărîrea de Guvern nr.557 din 22.07.2011cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova şi a Normelor de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată
 4. Hotărîrea de Guvern nr. 356 din  31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară
 5. Hotărîrea de Guvern nr. 594 din 20.08.2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru întroducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova
 6. Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 8. Hotărîrea de Guvern nr. 1004 din 25.10.2010cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală.
 9. Hotărîrea de Guvern nr. 379 din  25.04.2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor
 10. LEGE Nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
 11. REGULAMENT Nr. 231 din  28.11.2003 PRIVIND GESTIONAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ
 12. COD Nr. 218 din  24.10.2008 CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 13. REGISTRUL DE STAT

Obiecte dăunătoare:

LISTA CONTACTELOR STSA, Direcţia Protecţia Plantelor

Direcţia Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi

Baza legislativă de activitate a Direcției control produse de uz fitosanitar și a fertilizanților:

Regulamentul Direcției controlul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți (în continuare Direcția,) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este elaborat în conformitate cu prevederile:

 • Legii Nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.
 • Hotărârii Guvernului nr. 600 din 27 iunie 2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, (Monitorul Oficial 20118, nr. 235-244, art.656),
 • Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial 2010, nr. 241-246, art.748)
 • Legii 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi.
 • Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial 2012, nr. 181-184, art.595)
 • COD Nr 218 din 24.10.2008 Contravențional al Republicii Moldova
 • Hotărîrii Guvernului nr.1045 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stoarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
 • Hotărîrii Guvernului nr.333 din 18.04.2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte. Publicat:20.04.2018 în în Monitorul Oficial Nr 126-132 art Nr 375
 • Regulamentul Nr 231 din 28.11.2003 Privind gestionarea Produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în economia națională. Publicat: 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr 218 art Nr 461).
 • Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților,permise pentru utilizare în Republica Moldova.
 1. CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ A DEPOZITELOR SPECIALIZATE PENTRU PĂSTRAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ȘI A FERTILIZANȚILOR

 2. ÎN ATENȚIA IMPORTATORILOR DE PRODUSE DE UZ FITOSANITAR ȘI DE FERTILIZANȚI, Anexa 1Anexa 2Anexa 3.

 3. În atenţia "Titularilor de licenţă în domeniul importului şi/sau comercializării produselor de uz fitosanitar şi/sau al fertilizanţilor" Nr.01-6/352 din 05.05.2015
 4. Ordinul Nr.56 din 05.03.2014 cu privire la controlul importului, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi  a fertilizanţilor
 5. Ordinul Nr.215 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea codurilor de practică în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar
 6. LISTA atutorizaţiilor de funcţionare a depozitului/ magazinului specializat pentru păctrarea produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor, eliberate de către subdiviziunile teritoriale ale ANSA la data de 25.04 2014

 7. MANUALUL DEPOZITULUI SPECIALIZAT DE PĂSTRARE A PESTICIDELOR
 8. MODEL cu infomatia   trimestrială  privind importul, comercializarea şi stocul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor prezentată de agentii economici
Direcţia Semințe și Material Săditor

Informaţii pentru importatori - exportatori

 1. HG 257 pentru aprobarea modelelor  de acte privind importul de semințe  și abrogarea unei  hotărîrii  de Guvern
 2. Instrucțiuni privind importul și exportul de semințe și material săditor
 3. Importatorilor de material săditor viticol – noi reguli la importul viţelor de vie altoite
 4. Program Tehnic privind condiţiile de export a materialului săditor în România
 5. Notă adiţională la Programul Tehnic de la punctul 3

Cataloagele soiurilor de plante

 1. Catalogul Soiurilor de Plante al RM (2019)
 2. Catalogul Comun al Soiurilor de Plante Agricole(editia 37)
 3. Catalogul Comun al Soiurilor de Legume(editia 37)
 4. Catalogul Comun EU Soiuri Fructifere FRUMATIS
 5. Catalogul Comun EU Soiuri de Vita-de-vie

Alte informaţii

 1. REGISTRUL AGENŢILOR ECONOMICI ÎNREGISTRAŢI PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA, COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR (16 decembrie 2019)
 2. Precizări privind regulile de desfacere către populație a semințelor și de material săditor
 3. Informaţie despre cantitatea de seminţe a culturilor de primăvară propuse spre comercializare de agenţii economici in anul 2019

Legislaţie, Ordine, Instructiuni

 1. Legi și Coduri

      2. Hotărâri de Guvern

      3. Ordine și Ghiduri

 • Ordinul ANSA nr. 222 din 04.12.2013 „Cu privire la înregistrarea agenţilor economici specializaţi la producerea şi/sau prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor”;
 • Ordin nr. 113 din 28.02.2018 "Cu privire la aprobarea ghidurilor de inspecție în câmp a sectoarelor de producere a semințelor în conformitate cu prevederile schemelor semincere OCDE"
 • Ordinul MAIA nr. 150 din 03.08.2009 „Instrucţiunea cu privire la producerea, prelucrarea, ambalarea şi etichetarea seminţelor de porumb în Republica Moldova”;
 • Ordinul ANSA nr. 174 din 25.05.2017 privind efectuarea inspecţiei în câmp a sectoarelor de producere a seminţelor şi a pepinierelor viticole, pomicole şi bacifere.
 • Anual este emis de către ANSA, Ordinul privind efectuarea inspecţiei în câmp a sectoarelor de producere a seminţelor şi a pepinierelor viticole, pomicole şi bacifere.
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a florii soarelui în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a porumbului în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a cerealelor păioa se  în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere de legume în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;

Acte eliberate de către Direcţia semințe şi material săditor și de către inspectorii teritoriali

      1. Material de înmulţire și plantare

       2.  Seminţe

Informaţii suplimentare utile

 1. Pentru mai multe informaţii privind cerinţele legislaţiei naţionale faţă de producerea, certificarea și comercializarea materialului săditor accesaţi blogul oficial: www.pomicol.worldpress.com
 2. Pentru a vă documenta în privinţa cerinţelor legislaţiei naţionale faţă de producerea și comercializarea seminţelor accesaţi blogul oficial: www.semincer.worldpress.com
 3. www.eppo.org
 4. www.ista.org
 5. www.oecd.com
 6. http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/eu_marketing_requirements/index_en.htm

   

  Pentru primirea informaţiilor mai detailate, agenţii economici şi persoanele fizice se pot adresa:

  Dumitru Rusu – şef al Direcţiei
  Tel: 0 22 210 013
  e-mail:  dumitru.rusu@ansa.gov.md

  Vadim Nirca – inspector principal
  Tel: 0 22 264 678
  e-mail: vadim.nirca@ansa.gov.md

  Tatiana Pşenicinicova – inspector superior
  Tel: 0 22 264 680
  e-mail: tatiana.psenicinicova@ansa.gov.md

  Valentina Glinschi – inspector principal
  Tel: 0 22 264 679
  e-mail: valentina.glinschi@ansa.gov.md

  Oleg Besarab – inspector principal
  Tel: 0 22 264 679
  e-mail: oleg.besarab@ansa.gov.md

  Elena Cojocari – inspector superior
  Tel: 0 22 264 680
  e-mail: elena.cojocari@ansa.gov.md

  Direcţia Sanitar-Veterinară, Siguranță și Calitatea Produselor  Alimentare de Origine Animală

  Lista unităților autorizate care produc si procesează alimente de origine animală
  1. Unități de activitate generală (depozite frigorifice)
  2. Carne de ungulate domestice
  3. Carne de pasăre și logoorfe
  4. Carne mărunțită, preparate din carne
  5. Produse din carne
  6. Produse de pescuit 
  7. Lapte crud si produse lactate
  8. Ouă și produse din ouă
  9. Miere

  Lista unităților autorizate cu drept de export a cărnii și subproduselor de carne de pasăre, în Republica Moldova din Ucraina (august 2015)

  Ordinul Nr.79 din 31.03.2014 cu privire la evidenţa unităţilor supuse supravegherii sanitare veterinare Ordinul Nr.86 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea fişelor de evaluare a unităţile ce produc/procesează produse de origine animală Ordinul Nr.87 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru prelevarea probelor de produse de origine animală

   

  1. Procedura specifică cu privire la marcarea cărnii aplicarea mărcii de sănătate și de identificare pe produsele alimentare de origine animală
  2. Procedura specifică cu privire la prelevarea probelor a produselor de origine animală a reziduurilor de carne de pasăre COD: PG (D04/1) - 01/01-18
  3. Procedura specifică CATEGORIZAREA Agenților economici din sectorul alimentar și planificarea inspecțiilor în baza analizei de risc COD PS/SA-MSD-04/01 vezi Anexa 3 Raport de activitate
  4. Procedura generală privind pregătirea și efectuarea Controlului oficial la unitățile din domeniul Siguranța Alimentelor COD PG-13/02

  Fișe de evaluare în domeniul alimente de origine animală:

  Fișe de evaluare în domeniul alimente de origine vegetală:

  Fișe de evaluare în domeniul comerț și alimentație publică:

   

  PGHID DE BUNE PRACTICI Trasabilitatea de-a lungul lanțului de producere a cărnii de pasăre

  Procedura generală privind acțiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme

  • Ordinul Nr. 212 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunilor privind efectuarea examenului antet şi post - mortem la păsări
  • Ordinul Nr. 213 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunii referitor la standardele de comercializare a ouălor de consum: Anexa

   

  Direcţia Siguranță și Calitatea Produselor Alimentare de Origine Nonanimală

  ​Lista unităților de producere a alimentelor de origine nonanimală înregistrate oficial în domeniul siguranței alimentelor

  1. Unități de producere a apei potabile și apei minerale naturale îmbuteliate
  2. Unități de producere a băuturilor nealcoolice
  3. Unități de producere a sucurilor, sucurilor concentrate și nectarurilor
  4. Unități de producere a băuturilor alcoolice și băuturilor slab alcoolice
  5. Unități de producere a vinului
  6. Unități de producere a berii
  7. Unități de producere a gheții
  8. Elevatoare
  9. Unități de morărit
  10. Unități de procesare și ambalare a cerealelor și semințelor oleaginoase
  11. Unități de producere a produselor de panificație și semifabricatelor din aluat
  12. Unități de producere a patiseriei
  13. Unități de producere a biscuiților
  14. Unități de producere a produselor de cofetărie
  15. Unități de producere a zahărului
  16. Unități de producere a ciupercilor
  17. Linii de sortare-ambalare a fructelor și legumelor
  18. Depozit de fructe și legume proaspete
  19. Depozit de produse alimentare de origine nonanimală
  20. Unități de congelare rapidă a fructelor și legumelor
  21. Unități de producere a conservelor de fructe și legume
  22. Unități de uscare a fructelor, legumelor și altor produse de origine vegetală
  23. Unități de producere a uleiului vegetal

   

  1. Ordin Nr.62 din 10.03.2014 cu privire la stabilirea procedurii de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import

  Procedura de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import

  Procedura specifică de înregistrare oficială a opratorilor din domeniul siguranței alimentelor

  Direcţia Unități de Comerț, Alimentație Publică și Protecția Consumatorilor

  Bunele practici de siguranta alimentară

   

  1. FIȘA DE RECLMAȚIE privind calitatea produsului/serviciului
  2. PS/SA-MSD-04/01 Categorizarea agenților economici din sectorul alimentar și planificarea inspecșiilor în baza analizei de risc
  3. PG-13/02 Procedura generală privind pregătirea și efectuarea controlului oficial la la unitățile din domeniul siguranței alimentelor
  1. Rcomandări pentru operatorii din domeniul comerțului și alimentației publice, privind gestionarea produselor neconforme identificate, inclusiv nimicirea acestora
  2. Recomandări pentru agenții economic din domeniul comerțului produselor alimentare și alimentației publice referitor la practicile HACCP
  3. Ghid pentru agenții economic din domeniul alimentației publice
  4. Ghidul operatorului economic din domeniul comerțului produselor alimentare
  5. Ordinul Nr.79 din 08.07.2013 pentru aprobarea Ghidurilor de Bune Practici
  6. Ordinul Nr.136 din 10.09.2013 cu privire la intensificarea controalelor şi inspecţiilor sanitar-veterinare
  7. Ordinul Nr.138 din 10.09.2013 pentru aprobarea procedurii operaţionale privind retragerea produselor alimentare de pe piaţă
  Direcţia planificarea strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor
  1. Notificările SRAAF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2017
  2. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2017
  3. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
  4. Notificările sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje RASFF la nivel central ANSA
  5. Notificările RASFF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2016
  Direcţia Comerț Internațional și Inspecție la Frontieră

   

  Direcţia Gestiune Patrimoniu şi Management Intern

   

  Direcţia Resurse Umane
  1. Hotărîrea Guvernului nr. 990 din 06.12.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2014
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 04.12.2014 cu privire la zilele de odihnă în anul 2015

  Funcţii vacante
  Cariere.gov.md
  Arhiva persoanelor care au promovat concursul
  Declarație pe propria raspundere
  Formular de participare la concurs

  Direcţia Juridica

  @

  Direcţia Relaţii Internaţionale

  Raport  privind realizarea Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019

  Direcția Audit Intern

  Funcţiile principale ale Direcției Audit Intern:

  Misiunea Direcției  Audit Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control prin realizarea activităţii obiective şi independente cu oferirea serviciilor de asigurare şi consultanţă  pentru a îmbunătăţi operaţiunile ANSA şi a contribui la adăugarea unui plus de valoare.

  Rolul auditului intern este de a asista managementul ANSA  în evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor, controlului şi managementului riscurilor, menite să asigure atingerea obiectivelor instituţiei şi gestionarea adecvată a riscurilor, prin evaluarea eficacităţii sistemului de management financiar şi control cu oferirea recomandărilor pentru îmbunătăţirea lui.

  Întru realizarea misiunii Direcției Audit Intern, auditorii interni,  au acces la toate activităţile ANSA  pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod care asigură:

  realizarea obiectivelor ANSA;  identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul corespunzător al riscurilor;

   

  Cadrul normativ ce reglementează activitatea Direcției Audit Intern 

  Regulamentul intern:  Carta de audit intern A Direcției Audit Intern  Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 12.10.2012 Codul etic al auditorului intern şi Carta de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 Ordinul MF nr. 105 din 15.07.2013 "Privind aprobarea normelor metodologice de audit intern în sectorul public" Ordinul MF nr. 113 din 15.09.2011 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public" Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.100 din 29.08.2012

  •  interacţiunea adecvată cu/între subdiviziunile ANSA;
  •  corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor;
  •  conformitatea activităţii angajaţilor cu politicile, procedurile, regulamentele ANSA  şi indicaţiile conducerii;
  •  economisirea, eficienţa şi siguranţa resurselor;
  •  realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor ANSA;
  •  perfecţionarea sistemului de management financiar şi control;
  •  aplicarea adecvată a cadrului legal.

   

  Direcția Siguranța Ocupațională