• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Sănătatea și Bunăstarea Animalelor

 

Informaţii generale

Direcția are misiunea de a asigura sănătatea, protecția și bunăstarea animalelor de producere, cît și de companie, întru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase de la animale la om precum și asigurarea calității medicamentelor de uz veterinar.

Sarcinile principale ale Direcției sunt:
 1. implementarea politicii statului şi coordonarea activităţii în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, prevenirea introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor pe teritoriul ţării, supravegherii identificării şi trasabilităţii animalelor, supravegherii farmaceutice veterinare și furaje și zootehnie;
 2. elaborarea şi asigurarea implementării reglementărilor şi instrucţiunilor cu caracter obligatoriu pe domeniile de competență ale Direcției;
 3. participarea la elaborarea de proiecte de acte normative care transpun legislaţia Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Acquis-ului veterinar împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei;
 4. asigurarea realizării programelor naţionale şi internaţionale de protecţie a teritoriilor faţă de infiltrarea şi răspîndirea bolilor infecţioase deosebit de periculoase, care necesită instituirea măsurilor de carantină, faţă de influenţele tehnologice şi alte impacturi negative asupra animalelor;
 5. controlul sanitar-veterinar, zootehnic, supravegherea şi controlul asupra identificării şi trasabilității animalelor, bunăstarii animalelor;
 6. controlul asupra bolilor contagioase ale animalelor, zoonozelor şi agenţilor zoonotici;
 7. realizează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, sistemul de analiză, gestionare şi comunicare a riscului în domeniul introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor pe teritoriul ţării;
 8. analiza riscului privind introducerea bolilor epizootice şi zoonozelor la importul/tranzitul animalelor vii și materialului germinativ;
 9. monitorizarea întregului sistem de înregistrare, fabricare, import, export, transportare, depozitare, comercializare și utilizare a medicamentelor de uz veterinar;
 10. elaborarea și aplicarea procedurilor în domeniul de competență ale Direcției.
 
Direcţia este compusă structural din domenii:
 1. sănătatea animală,
 2. monitorizarea zoonozelor,
 3. notificarea bolilor și epizootologie,
 4. bunăstarea și supravegherea trasabilităţii animalelor,
 5. supraveghere zootehnică
 6. supravegherea și controlul farmaceutic veterinar,
 7. supraveghere și controlul furaje.
 
Atribuţiile principale ale Direcţiei:
 1. asigură elaborarea planului anual de controale oficiale de stat, în conformitate cu planul multianual de controale, monitorizează executarea acestuia și a măsurilor întreprinse ca urmare a neconformităților depistate în urma inspecţiilor efectuate asupra operatorilor economici care operează pe compartimentul de competență al Direcției;
 2. elaborează strategia de control oficial în baza analizei riscului în domeniile sale de competență;
 3. asigură implementarea politicilor şi strategiilor în domeniile sale de competență;
 4. acordă asistenţă informaţională şi metodologică în aplicarea cadrului normativ în domeniile sale de competență;
 5. elaborează analizele de risc în funcţie de situaţia epidemiologică;
 6. formarea şi valorificarea rezervei republicane de mijloace de uz veterinar pentru desfăşurarea unor măsuri antiepizootice şi a altor activităţi speciale;
 7. urmăreşte şi supraveghează situaţia epidemiologică în funcţie de evoluţia unor boli la animale prin monitorizarea datelor transmise din teritoriu;
 8. monitorizează situaţia internaţională privind evoluţia bolilor consultînd zilnic site-ul Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, pentru preluarea informaţiilor privind situaţia epidemiologica internaţională;
 9. notifică intern şi internaţional la Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, situaţia bolilor în conformitate cu reglementările legislaţiei veterinare naţionale şi internaţionale;
 10. elaborează programe de măsuri în vederea aplicării conceptului de zonare şi regionalizare a teritoriului Republicii Moldova în combaterea şi eradicarea unor boli;
 11. monitorizează modul în care se realizează supravegherea veterinară pentru bolile infectocontagioase specifice şi de mare difuzibilitate, inclusiv encefalopatiile spongiforme transmisibile, conform prevederilor programului;
 12. pregătește din timp administraţia centrală, precum şi unităţile colaboratoare din domeniul privat pentru combaterea epidemiei, astfel încît să se atingă în timpul cel mai scurt capacitatea optimală de reacţie a forţelor implicate;
 13. planifică efectiv activităţile de combatere a epidemiilor în rîndul animalelor, conform normelor şi măsurilor stipulate în manualul operaţional;
 14. participă la organizarea centrelor de criză la nivel local pentru managementul epidemiilor, în vederea activării lor în caz de necesitate;
 15. organizează şi desfăşoară scenarii şi exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiilor unor boli majore (simulări la nivel naţional şi împreună cu statele vecine, precizate în reglementările europene);
 16. avizează documentaţia cu privire la despăgubirile acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 17. participă la organizarea, în condiţiile legii, a procesului de achiziţii publice ale medicamentelor de uz veterinar, utilajului, consumabilelor şi altor materiale pentru satisfacerea necesităţilor instituţiilor sanitar-veterinare din subordine şi adoptarea măsurilor în vederea optimizării acestui proces;
 18. controlează, în condiţiile legii, supravegherea activităţii sanitar-veterinare de liberă practică pe întreg teritoriul ţării;
 19. participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorităţii publice, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la activitățile sanitar-veterinare;
 20. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii supraveghere sanitar-veterinară și subdiviziunilor teritoriale;
 21. monitorizează şi evaluează activitatea de farmacovigilenţă în lanţul de distribuţie a medicamentelor de uz veterinar, în baza rapoartelor de farmacovigilenţă;
 22. asigură actualizarea continuă și publicarea Registrului de Stat al medicamentelor de uz veterinar;
 23. gestionează cazurile de farmacovigilenţa veterinară precum şi alertele rapide pe domeniul hranei pentru animale;
 24. elaborează şi supraveghează implementarea Programului național anual de supraveghere a materialelor furajere, elaborarea planului calendaristic de prelevare a probelor;
 25. elaborează şi realizează programul anual de instruiri al Direcției în domeniul specific de activitate;
 26. participă, potrivit competenţelor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANTE, în domeniul specific de activitate;
 27. participă la cursuri de perfecţionare, specializare, schimburi de experienţă, la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniul specific de activitate;
 28. elaborează şi implementează procedurile generale/procedurile specifice/ instrucţiunile de lucru/manualele, precum şi toate documentele în domeniul specific de activitate, în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenţiei;
 29. vizează obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici;
 30. promovează şi cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă în subdiviziune şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase;
 31. participă la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor interpersonale;
 32. elaborează/revizuiește fişele de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul Direcției, din subdiviziunile teritoriale la compartiment;
 33. promovează normele de conduită a funcţionarilor publici.

 

Pentru primirea informațiilor suplimentare contactați :

Vitalie Carauş – şef Direcţie
Tel: 0 22 210 338
e-mail:  vitalie.caraus@ansa.gov.md

Victor Pîslaru – şef adjunct Direcţie
Tel: 0 22 210 156
e-mail:  victor.pislaru@ansa.gov.md

Maxim SÎRBU – inspector principal
Tel: 0 22 26 46 71 
e-mail: maxim.sirbu@ansa.gov.md

Alexandr Manciu – inspector principal
Tel: 0 22 26 46 71
e-mail: alexandru.manciu@ansa.gov.md

Mihail Ţîmpău – inspector principal
Tel: 0 22 26 46 72
e-mail: mihai.timpau@ansa.gov.md

Arcadie Mutruc – inspector principal 
Tel: 0 22 26 46 72
e-mail: arcadie.mutruc@ansa.gov.md

Alexei Mînzăraru –  inspector principal 
Tel: 0 22 26 46 68
e-mail: alexei.minzararu@ansa.gov.md

Mihai Dobrojan - inspector principal
Tel: 0 22 26 46 73
e-mail: mihai.dobrojan@ansa.gov.md 

Angela Sîrbu – inspector principal 
Tel: 0 22 264 669
e-mail: angela.sirbu@ansa.gov.md

Ludmila Kovaliov – inspector principal
Tel: 0 22 26 46 69
e-mail: ludmila.kovaliov@ansa.gov.md

Leonid Botnariuc – inspector superior
Tel: 0 22 21 02 69
e-mail: leonid.botnariuc@ansa.gov.md

Cristina Sîrbu - inspector superior
Tel: 0 22 26 46 71
e-mail: cristina.sirbu@ansa.gov.md 

Ludmila Savca – inspector superior
Tel: 0 22 26 46 68
e-mail: ludmila.savca@ansa.gov.md

Anatolie Manole - inspector superior
Tel: 0 22 26 46 73
e-mail: anatolie.manole@ansa.gov.md

Oxana Popa – inspector superior
Tel: 0 22 21 02 69
e-mail: oxana.popa@ansa.gov.md

Elena Coadă – inspector superior
Tel: 0 22 26 46 71
e-mail: elena.coadă@ansa.gov.md

Proceduri

 

Planuri - Manuale