• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Sănătate și Bunăstarea Animalelor

 

Informaţii generale

Direcția are misiunea de a asigura sănătatea, protecția și bunăstarea animalelor de producere, cît și de companie, întru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase de la animale la om, precum și asigurarea calității produselor de uz veterinar.

Sarcinile principale ale Direcției sunt:

 1. implementarea strategiei veterinare privind apărarea sănătăţii şi bunăstării animalelor, prevenirea introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor pe teritoriul ţării, supravegherea identificării şi trasabilităţii animalelor;
 2. asigurarea realizării programelor naţionale şi internaţionale de protecţie a teritoriilor faţă de infiltrarea şi răspîndirea bolilor infecţioase deosebit de periculoase, care necesită instituirea măsurilor de carantină, faţă de influenţele tehnologice şi alte impacturi negative asupra animalelor;
 3. controlul sanitar-veterinar, zootehnic, supravegherea şi controlul asupra identificării, înregistrării şi circulaţiei animalelor, bunăstării animalelor;
 4. controlul asupra bolilor contagioase ale animalelor, zoonozelor şi agenţilor zoonotici;
 5. realizează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, sistemul de analiză, gestionare şi comunicare a riscului în domeniul introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor pe teritoriul ţării;
 6. analiza riscului introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor la importul/tranzitul animalelor animalelor vii, materialului germinativ;
 7. coordonarea activităţii direcţiilor şi secţiilor Agenţiei în elaborarea proiectelor actelor normative, acordarea ajutorului metodic şi practic colaboratorilor subdiviziunilor respective în acest domeniu;
 8. participarea la elaborarea de norme sanitar-veterinare şi instrucţiuni tehnice privind supravegherea, depistarea, profilaxia şi combaterea bolilor la animale şi a celor transmisibile la animale la  om, în vederea implementării legislaţiei UE transpuse în legislaţia naţională;
 9. sporirea eficienţei lucrului Direcţiei prin optimizarea fluxului de documente şi informaţii şi perfecţionării profesionale a colaboratorilor,  participarea la elaborarea strategiei veterinare privind apărarea sănătăţii animalelor, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul ţării, controlul produselor de origine animală, furajelor, medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar.

Structura şi atribuţiile principale ale Direcţiei:

Direcţia este compusă structural dintr-o secţie cu două servicii şi trei servicii autonome:

 • Secţia sănătatea  şi bunăstarea animalelor:
  • Serviciul de monitorizare şi notificare a bolilor
  • Serviciul monitorizarea zoonozelor
 • Serviciul epidemiologie şi situaţii de criză
 • Serviciul supravegherea identificării şi trasabilităţii animalelor
 • Serviciul supraveghere zootehnică

Atribuţiile principale ale Direcţiei:

 1. monitorizarea şi implementarea cadrului legislativ naţional existent în domeniul sănătăţii, bunăstării, nutriţiei, identificării, înregistrării şi trasabilităţii animalelor, precum şi a zoonozelor;
 2. stabilirea necesarului de resurse financiare pentru investiţii şi dotaţii în domeniul sanitar-veterinar; formarea şi utilizarea rezervei republicane de mijloace farmaceutice de uz veterinar pentru desfăşurarea unor măsuri antiepizootice şi alte activităţi speciale;
 3. elaborarea şi punerea în aplicare a Programului acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi de protecţie a mediului, revizuit anual şi aprobat prin ordinul directorului Agenţiei;
 4. controlul asupra respectării cerinţelor sanitar-veterinare în procesul exportului şi importului animalelor;
 5. verifică şi urmăreşte modul de aplicare a măsurilor, ca urmare a inspecţiilor efectuate în teritoriu, aprobate de conducerea Agenţiei;
 6. elaborează analizele de risc în funcţie de situaţia epidemiologică, monitorizarea, prin intermediul I.P. Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, a stării de sănătate a animalelor, precum şi a situaţiei zonelor şi regiunilor epidemiologice stabilite ca urmare a certificării sanitar-veterinare;
 7. urmăreşte şi supraveghează situaţia epidemiologică în funcţie de evoluţia unor boli la animale prin monitorizarea datelor transmise din teritoriu;
 8. elaborează proceduri conform acordului SPS în vederea sănătăţii animale şi a sănătăţii publice în baza legislaţiei naţionale;
 9. trasează linii directoare în baza recomandărilor OIE;
 10. stabileşte metodologia pentru analiza de risc in domeniul sanitar-veterinar;
 11. coordonează activitatea de implementare în teritoriu a actelor normative specifice elaborate în domeniul său de activitate;
 12. monitorizează situaţia internaţională privind evoluţia bolilor consultînd zilnic site-ul (OIE) pentru preluarea informaţiilor privind  situaţia epidemiologica internaţională;
 13. monitorizează transpunerea legislaţiei sanitar-veterinare în domeniu şi a instrucţiunilor de aplicare şi implementare a prevederilor acesteia;
 14. notifică intern şi internaţional a  situaţiei bolilor la animale în conformitate cu reglementările legislaţiei veterinare naţionale şi internaţionale;
 15. efectuează analize pentru identificarea riscului raportat la situaţia existentă;
 16. elaborează programe de măsuri în vederea aplicării conceptului de zonare şi regionalizare a teritoriului Republicii Moldova în combaterea şi eradicarea unor boli;
 17. monitorizează modul în care se realizează supravegherea sanitar-veterinară pentru bolile infectocontagioase specifice şi de mare difuzibilitate,  conform prevederilor programului;
 18. pregătirea din timp a administraţiei centrale, precum şi a unităţilor colaboratoare din domeniul privat pentru combaterea epidemiei, astfel încît să se atingă în timpul cel mai scurt capacitatea optimală de reacţie a forţelor implicate;
 19. planificarea efectivă a activităţilor de combatere a epidemiilor în rîndul animalelor, conform normelor şi măsurilor stipulate în manualul operaţional;
 20. creează sistemul  de alertă rapidă în caz de epidemii;
 21. avizarea documentaţiei cu privire la despăgubirile acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 22. participă la organizarea, în condiţiile legii, a procesului de achiziţii publice ale medicamentelor, utilajului, consumabilelor şi altor materiale pentru satisfacerea necesităţilor instituţiilor sanitar-veterinare din subordine şi adoptarea măsurilor în vederea optimizării acestui proces;
 23. controlul, în condiţiile legii, a  activităţii sanitar-veterinare de liberă practică pe întreg teritoriul ţării;
 24. Completarea şi actualizarea depozitul central de materiale necesare combaterii epidemiei;
 25. îndeplinirea şi altor funcţii în conformitatea cu legislaţia în vigoare.

Documente utilizate:

  Pentru mișcarea animalelor și a mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar atît la imort/export se folosesc adeverințe veterinare, certificate veterinare, pașapoarte pentru animale, certificate sanitar-veterinare de mișcare, care se perfectează după inspectarea lotului respectiv, după caz certificat de calitate (eliberat de producător).

   Explicații pentru agenții economici:

  Pentru primirea informațiilor mai detaliate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

  Vitalie Carauş – şef al Direcţiei
  Tel: 0 22 210 338
  e-mail:  vitalie.caraus@ansa.gov.md

  Secţia sănătatea animalelor:

  Maxim SÎRBU – şef Secţie
  Tel: 0 22 26 46 71 
  e-mail: maxim.sirbu@ansa.gov.md

  Silvia Mazîlu - specialist principal
  Tel: 0 22 26 46 71
  e-mail: silvia.mazilu@ansa.gov.md 

  Serviciul Monitorizarea zoonozelor 

  Mihail Ţîmpău – șef serviciu
  Tel: 0 22 26 46 72
  e-mail: mihai.timpau@ansa.gov.md

  Cristina Sîrbu - specialist principal
  Tel: 0 22 26 46 71
  e-mail: cristina.sirbu@ansa.gov.md 

  Serviciu Monitorizare şi notificarea bolilor

  Alexandr Manciu- şef Serviciu
  Tel: 0 22 26 46 71
  e-mail: alexandru.manciu@ansa.gov.md

  Alexandru Panfili - specialist principal
  Tel: 0 22 21 02 69
  e-mail: alexandru.panfili@ansa.gov.md

  Serviciul epidemiologie şi situaţii de criză

   Mutruc Arcadie - şef Serviciu 
  Tel: 0 22 26 46 72
  e-mail: arcadie.mutruc@ansa.gov.md

  Serviciul supravegherea identificării şi trasabilităţii animalelor

  Rodica FOTESCU – şef Serviciu
  Tel: 0 22 21 02 69
  e-mail: rodica.fotescu@ansa.gov.md

  Anatolie Razborschi - specialist principal
  Tel: 0 22 21 02 69
  e-mail: anatolie.razborschi@ansa.gov.md

  Proceduri

   

  Planuri - Manuale