• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Controlul Calității și Sisteme de Calitate

Informaţii generale

     Direcţia controlul calității și sisteme de calitate este organ de specialitate în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, care are ca obiectiv primordial  în activitatea  sa  implementarea Sistemului de Management al Calității conform cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii” în scopul asigurării unei activități eficiente și eficace a Agenției. Standardul ISO 17020 specifică criterii generale referitoare la competenţa organismelor care efectuează inspecţii, indiferent de sectorul implicat. Managementul calităţii aplicat în baza acestui standard reprezintă de fapt „activităţi coordonate pentru a orienta și  controla o organizaţie în ceea ce privește calitatea”. Coordonarea şi controlul cu privire la calitatea sistemului de management include în general stabilirea politicii în domeniul calităţii şi a obiectivelor calităţii, planificarea calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii.     

     Direcţia controlul calității și sisteme de calitate are în componența sa următoarele structuri:

Serviciul calitatea produselor de origine animală 

Serviciul calitatea produselor de origine non animală

Serviciul scheme de calitate

 

Atribuţiile de bază a Direcției:

1) elaborează documentaţia Sistemului de Management al Calităţii  în conformitate cu cerințele ISO 17020, ISO 10013, ISO 9000 și  alte documente normative si legislative în vigoare.

2) elaborează și actualizează procedurile generale a Sistemului de Management al Calităţii 

3) elaborează proiectul Politicii ANSA în domeniul calității

4) elaborează și actualizează (la necesitate) Manualul calității

5) difuzează documentaţia Sistemului de Management al Calităţii către subdiviziunile aparatului central și subdiviziunile teritoriale

6) întocmește și menține/actualizează permanent Lista centralizatoare (a Nomenclatorului) a documentației SMC

7) formează și menține în format electronic a (Nomenclatorului)  tuturor documentelor SMC elaborate de subdiviziunile ANSA 

8) asigură în colaborare cu alte direcții instruirea inspectorilor cu documentaţia Sistemului de Management al Calităţii    

 

 

9) coordonează  activitatea de implementare a Sistemului de Management al Calităţii

10) formează la solicitarea subdiviziunilor fondul de standarde SM, ISO, EN, SR, etc. necesare activităţii  Direcţiilor implicate în implementarea ISO 17020

 

 

 

 

 

Lista procedurilor elaborate de ANSA
  1. Informaţie cu privire la exportul de cerale din Republica Moldova 04.10.2031
  2. Registrul de depozitare a cerealelor 04.10.2013
  3. AVIZ PROIECT LEGE NR. 269
  4. Planul de realizare a comenzii de stat privind dezvoltarea profesionala a personalului
  5. Lista organismelor de certificare a producţiei agroalimentare ecologice acreditate în Sistemul Naţional de Acreditare
  6. Legea Nr.115 din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică
  7. Hortărîrea guvernului Nr.149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară eclogică

 Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Șef Direcție

Bîrlădean Oleg
Tel: 022 264691, 022 210060 
e-mail:  oleg.birladean@ansa.gov.md

Șef Serviciu

Rudei Natalia
Tel: 022 210060

Specialist principal

Jitcu Teodor
Tel: 022 210060