• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Director al Instituției Publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”În conformitate cu pct. 10(3) al Hotărârii Guvernului nr.1210 din 05.12.2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituţiei Publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” (IP “LCTBANPC”), Consiliul instituţiei anunță concursul de selectare a candidatului pentru suplinirea funcției vacante de director al IP “LCTBANPC”.

Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe minime obligatorii:

a)       să dețină cetățenia Republicii Moldova;

b)      să cunoască limba de stat, scris și vorbit;

c)       să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, la nivel mediu;

d)      să aibă studii în unul din domeniile – agricol, industrie alimentară, economic, financiar, relaţii internaţionale sau juridic, cu experiență de lucru de cel puțin 5 ani în unul din aceste domenii, precum și cel puțin 3 ani experiență de muncă în funcție de conducere;

e)       să posede o reputație ireproșabilă;

f)        să aibă capacitate deplină de exercițiu;

g)       nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h)      să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

i)         nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

 

Candidații la funcția vacantă de director al IP “LCTBANPC” urmează să depună pe numele Consiliului un dosar care include următoarele documente:

a)       cerere de participare la concurs;

b)      dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c)       curriculum vitae;

d)      copiile de pe diplomele de studii și de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare și, opțional alte acte de studii;

e)       dovada vechimii în muncă în domeniul relevant, inclusiv de cel puțin 3 ani în funcție de conducere (copia de pe carnetul de muncă și alte acte);

f)        cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere);

g)       declarația pe propria răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.

 

Candidații vor depune dosarele complete la Consiliu pe adresa: municipiul Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 63 (sediul Agenției Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor), etajul 3, biroul 308, sau la adresa electronică – virginia.bivol@ansa.gov.md, în perioada 13.03-29.03.2019, în zilele luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 0800 – 1700

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Virginia Bivol, tel: 0(22) 294-712

Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.