• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În atenția producătorilor agricoli, utilizatori de produse de uz fitosanitar.Pentru  evitarea cazurilor de afectare a mediului înconjurător și otrăvire  cu pesticide, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor   avertizează producătorii agricoli, îndeosebi deținătorii gospodăriilor țărănești mici și utilizatorii casnici,  în urma încălcărilor regulamentelor  gestionării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (PUFF) toxice pentru om, animale și mediul înconjurător,  în temeiul  prevederilor legislației în vigoare privind protecția plantelor:

 • Procurați produse de uz fitosanitar și fertilizanți numai de la depozite și magazine agricole specializate și autorizate pentru acest gen de activitate.
 • La momentul procurării produselor faceți cunoștință cu recomandările de pe ambalajul preparatelor, solicitați consultanță, după necesitate, de la consultantul magazinului, utilizați produsul conform acestor recomandări, procurați cantități strict necesare.
 • Solicitați de la magazinele agricole bonurile de casă cu indicarea produselor procurate și păstrați-le anexate la Registrul de evidență a utilizării PUFF.
 • Păstrați temporar produsele procurate, obligatoriu în ambalajul producătorului, în încăperi separate, încuiate, iar în condiții casnice în locuri izolate de  membrii familiei și îndeosebi de accesul copiilor. Reambalarea PUFF este categoric interzisă.
 • La lucrările cu pesticide sunt implicate numai persoanele instruite special și supuse controlului medico-sanitar, pe terenurile casnice numai persoane cu vârsta mai mare de 18 ani, înzestrate  cu echipament de protecție individuală.
 • Lucrătorii cu produse de uz fitosanitar trebue să respecte strict regulile de igienă personală. În timpul lucrărilor se interzice alimentarea cu hrană și apă, fumatul, precum și scoaterea hainei și echipamentului de protecție.
 • Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează doar în scopurile pentru care au fost omologaţi, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, în conformitate cu Registrul de stat.
 • La efectuarea lucrărilor cu PUFF se ține cont de asigurarea dimensiunii zonei de protecție sanitară până la spațiul locativ, locurile de recreație, sursele de apă. Concomitent se  ia în considerație ”roza vânturilor” și posibilitatea schimbării direcției vântului în perioada efectuării lucrărilor de protecție a plantelor, în scopul excluderii poluării cu pesticide a aerului, bazinelor acvatice, locurilor de aflare a oamenilor și terenurilor aferente, cu respectarea strictă a zonei protectoare în raport cu culturile sensibile, inclusiv pe teritoriul gospodăriilor vecine.
 • Preventiv, dar cu cel puțin 48 ore înainte de începutul aplicăriii produselor de uz fitosanitar pe suprafețele agricole de peste 5 ha, deținătorul acestor terenuri este obligat să avertizeze populația, organele sănătății publice și veterinare, despre utilizarea pesticidelor pe teritoriile aferente bazinelor acvatice, utilizate în scopuri piscicole, privind tipul produselor de uz fitosanitar, termenul de utilizare și metodele de aplicare a acestora.
 • Tratarea culturilor agricole pe sectoarele individuale se efectuează doar cu produsele de uz fitosanitar  permise  spre  utilizare populaţiei (din grupa  III şi IV  de toxicitate), incluse în Registrul de stat, cu condiţia respectării obligatorii a cerinţelor de securitate  specificate în instrucţiunile de utilizare a produsului respectiv.
 • Sunt interzise stropirile livezilor cu PUFF în timpul înfloririi, precum și suprafețele cu culturi  melifere.
 •  Înainte de începerea lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar se înştiinţează populaţia prin intermediul diferitelor mijloace, iar la hotarul cu terenurile tratate se instalează pancarte de avertizare cu semne convenţionale de pericol.
 • Se recomandă efectuarea lucrărilor cu pesticide în orele de dimineață până la orele 10, iar  seara - după orele 18. În zilele înnorate și răcoroase se permite, ca excepție, efectuarea lucrărilor de tratare în orele de zi.
 • Reluarea lucrărilor mecanizate și manuale pe terenurile tratate cu PUFF se efectuează după expirarea termenului de pauză.
 • Se interzice  tratamentele cu produse a căror persistenţă depăşeşte intervalul de pauză înainte de recoltare stabilit pentru admiterea  consumului de produse agricole recoltate.
 • Producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și încorporarea fertilizanților precum și persoana juridică care prestează servicii în domeniul protecţiei plantelor, țin evidența utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în registrele de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Înscrierile în registrele menționate se efectuează și se semnează de către persoana responsabilă și constituie un document oficial în procesul controlului calității tratamentelor fitosanitare.

Direcția protecția plantelor.